Wpis do stałego rejestru wyborców


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wpis do stałego rejestru wyborców
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość..
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 5. Dodatkowe informacje:
 • wymienione wyżej wymagane dokumenty składają:
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze miasta nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze miasta,
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta,obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie miasta,
 • przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu,
 • wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

II. Opłaty

Nie pobiera się opłaty.

III. Termin i sposób załatwienia

3 dni od daty złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Katarzyna Strześniewska
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 52,

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941 ).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
642KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2016 11:59:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie