Zameldowanie na pobyt czasowy


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zameldowanie na pobyt czasowy
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Druk „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa,
  • pełnomocnik przedstawia dowód osobisty lub paszport.
 3. Dodatkowe informacje:
  • obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały winien przedłożyć:
   • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
   • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • członek rodziny obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej, niebędący obywatelem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy winien przedłożyć:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • obywatel państwa nie będącego obywatelem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy winien przedłożyć:
   • paszport.
   • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

II. Opłaty

Przy wydaniu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - opłata 17 zł.
Opłata od pełnomocnictwa - 17zł.

III. Termin i sposób załatwienia

Od ręki

IV. Tryb odwoławczy

Nie podlega.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Sawicka
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62,

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – (Dz. U. z 2015 r., poz. 388.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
491KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 08:55:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 08:55:11
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2016 11:45:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie