Zameldowanie na pobyt stały


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zameldowanie na pobyt stały
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa,
  • pełnomocnik przedstawia dowód osobisty lub paszport.
 3. Dodatkowe informacje:
  • obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały winien przedłożyć
   • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
   • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej, niebędący obywatelem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały winien przedłożyć:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • obywatel państwa nie będącego Obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały winien przedłożyć:
   • paszport.
   • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

II. Opłaty

Przy wydaniu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - opłata 17 zł.
Opłata od pełnomocnictwa - 17zł.

III. Termin i sposób załatwienia

Od ręki

IV. Tryb odwoławczy

Nie podlega.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Sawicka
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62,

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – (Dz. U. z 2015 r., poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 09:14:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 09:14:08
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2016 11:57:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie