Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 57 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
  2. Załączniki:
  • mapa ewidencyjna z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem

II. Opłaty

  • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
  • W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia Wnioskodawca ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości – cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a ponadto koszty związane:
    • ze sporządzeniem aktu notarialnego
    • z wpisem do księgi wieczystej

III. Termin i sposób załatwienia

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno – prawnym, terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Załatwienie sprawy kończy się zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.

  1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu wszczyna się na wniosek lub z urzędu
  2. W przypadku odmowy sprzedaży Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź Burmistrza Miasta Sierpca
  3. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostaną wykonane następujące czynności:
  • wykonanie podziału nieruchomości (jeśli przedmiotem przetargu jest część nieruchomości)
  • podjęcie przez Radę Miejską Sierpca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
  • sporządzenie wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
  • podanie przez Burmistrza Miasta Sierpca do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez:
    • ogłoszenie w prasie lokalnej
    • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
    • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  • podanie przez Burmistrza Miasta Sierpca do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na okres 30 dni poprzez:
    • ogłoszenie w prasie lokalnej
    • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
    • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  • sporządzenie protokółu z przetargu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego
  • podpisanie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego

IV. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

V. Miejsce składania dokumentów

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Szymańska
pok. 38B, III piętro,
tel: 24 275 86 57,
e-mail: k.szymanska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

VIII. Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do Wnioskodawcy

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 09:09:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 09:09:59
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2015 10:40:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie