Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU W 2005r.


W 2005 roku w MOPS-ie zatrudnionych było 31 osób ( 27,5 etatu ) w tym: 19 osób finansowanych ze środków rządowych, 9 osób ze środków własnych gminy, 3 specjalistów-konsultantów zatrudnionych na umowę-zlecenie zatrudnionych ze środków własnych gminy.

W strukturach Ośrodka działają Dzienny Dom Pomocy i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze.

Wydatki na świadczenia Pomocy Społecznej w 2005 roku przedstawiały się następująco:

Zadania zlecone oraz środki z budżetu państwa

Tabela nr 1Rodzaje świadczeń

rok 2004

rok 2005

l.gosp. domowych

kwota świadczeń

l.gosp. domowych

kwota świadczeń


zasiłki stałe

75

243.323

103

260.173


składki zdrowotne

66

7.325

355

28.037


składki emerytalno-rentowe

35

17.306

356

48.122


zasiłki okresowe

353

94.000

479

362.605


specjalistyczne usługi opiekuńcze

13

103.000

12

104.000


macierzyński zasiłek okresowy

27

25.044

-

-


dożywianie

383

40.000

1.656

150.000Jak wskazuje tabela liczba osób otrzymujących zasiłki stałe wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, kwota wypłaconych świadczeń także. Jednakże wysokość średniego świadczenia wypłacanego miesięcznie obniżyła się.

Kwoty wypłacanych zasiłków okresowych zostały podwyższone, ponieważ to podstawowe świadczenie wspierające rodziny zawiera procent gwarancji, który wzrasta w kolejnych latach. I tak w roku 2005 wyniósł on 30% różnicy pomiędzy dochodem osoby samotnie gospodarującej a kryterium dochodowym oraz 20% różnicy pomiędzy dochodem na osobę w rodzinie a kryterium dochodowym. W latach 2006 i 2007 wartości te wyniosą odpowiednio 35% i 25%. Od 2008 roku będzie to 50% różnicy pomiędzy dochodem a kryterium dochodowym osób i rodzin. Ta minimalna wysokość zasiłku okresowego jest refundowana z budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne w wysokości 28.037 zł. Gwałtowny wzrost wydatków spowodowany został zwiększeniem liczby osób pobierających świadczenia rodzinne. Składki emerytalno-rentowe opłacano wyłącznie za klientów pobierających świadczenia rodzinne i tutaj również zauważalny jest gwałtowny wzrost liczby i kwoty wypłaconych świadczeń.

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych psychicznie wykonano 9.878 godzin usług w miejscu zamieszkania. 6.350 godzin usług zrealizował PCK, któremu zlecono wykonywanie tego zadania w drodze konkursu. 3.528 godzin przepracowali w środowiskach pielęgniarka oraz opiekun środowiskowy zatrudnieni przez MOPS. Wśród osób objętych pomocą w formie usług 11 to osoby chore psychicznie, natomiast 1 była niepełnosprawna intelektualnie, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn. Usługi specjalistyczne są szczególnym rodzajem usług, wymagającym odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

Macierzyńskie zasiłki okresowe wypłacane były tylko do kwietnia 2004 roku.

Dożywianie, które realizowane było w ub. roku pod nazwą Rządowy Program "Posiłek dla potrzebujących", jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym przez budżet państwa. Dofinansowanie to wyniosło 150.000 zł, z tego 84.953 zł przeznaczono na opłacenie dożywiania dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych. Pozostała kwota została wydatkowana na zasiłki celowe na żywność, ze szczególnym uwzględnieniem osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Łącznie całe to zadanie kosztowało 352.438 zł, z tego 150.000 zł pochodziło z budżetu państwa, natomiast 202.438 zł z budżetu miasta. Liczba osób objętych Programem to 1656, z czego 495 osób skorzystało z posiłku a 1161 z zasiłku celowego. W ramach tych środków wydano 91.846 posiłków, w tym 74.531 dla dzieci i młodzieży oraz 1298 zasiłków celowych na żywność.

W 2004 roku na gminy spadł obowiązek realizowania świadczeń rodzinnych, będący zadaniem zleconym. W naszym mieście zadanie to zlecono do realizacji MOPS-owi. We wrześniu 2005 roku przejęliśmy wypłatę tych świadczeń od firm zatrudniających do 20 osób, natomiast od nowego okresu decyzyjnego będą to już wszystkie osoby pobierające zasiłki rodzinne i należne do nich dodatki. Od IX'05 roku rozpoczęliśmy także wypłatę zaliczki alimentacyjnej, wypłacanej praktycznie w zastępstwie świadczeń alimentacyjnych wypłacanych do IV'04 roku przez Fundusz Alimentacyjny. Wiąże się to z dodatkową pracą i obciążeniami, nie tylko pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ale również pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe. Poza tym częste zmiany przepisów i ich interpretacji oraz trudne warunki lokalowe nie ułatwiają pracy Jako organ właściwy wierzyciela i dłużnika prowadzimy wobec nich właściwe postępowania administracyjne. Jest to ustalanie uprawnień do świadczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i sprawozdawczości, sprawdzanie stanu faktycznego m.in. rzeczywistego samotnego wychowywania dzieci, ustalanie sytuacji majątkowej dłużników na prośbę komornika, współpraca ze Starostą w sprawie przedstawiania ofert pracy dłużnikom lub odebranie prawa jazdy.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 35.513 świadczeń w wys . 3.189.405 zł.

Na świadczenia te składały się:

zasiłki rodzinne - 21.453 św. na kwotę 957.928 zł,

dodatki do zasiłków rodzinnych - 11.017 św. na kwotę -1.677.801 zł,

zasiłki pielęgnacyjne - 2.619 św. na kwotę 377.136 zł,

świadczenia pielęgnacyjne - 424 św. na kwotę 176.540 zł.

Opłacono także składki emerytalno-rentowe - 356 św. na kwotę 48.122 zł.

Wypłacono również 1.513 zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 331.779 zł

Odzyskano świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w wys. 3.147 zł oraz zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników w wys. 732 zł.

Na świadczenia rodzinne i koszty obsługi wydatkowano środki w wysokości 3.673,228 zł.

Zadania własne

Tabela nr 2Rodzaje

rok 2004

rok 2005


świadczeń

l.osób

kwota świadczeń

l.osób

kwota świadczeń


zasiłki okresowe

353

49.999

479

164.681

dożywianie

383

97.214

1.656

202.438

zdarzenie losowe

-

-

1

1.000

sprawienie pogrzebu

4

4.200

1

1.850

schronienie

3

380

3

2.684

ubranie

60

5.000

3

340

inne zasiłki celowe i w naturze

w tym specjalne

463

93

202.184

16.490

1.410

80

190.627

46.290

pobyt w dps

2

13..096

2

16.257

poradnictwo specjalistyczne

150

-

210

-

praca socjalna

153

-

312

-

usługi opiekuńcze

73

250.000

74

250.000


W 2005 roku wzrosły wydatki w zakresie zadań własnych. Trzykrotna różnica w wypłaconych zasiłkach okresowych spowodowana jest tym, że świadczenia te w 2004 roku rozpoczęliśmy praktycznie wypłacać dopiero we wrześniu (zmiana przepisów obowiązująca od maja), natomiast w 2005 roku przez cały rok. Udział gminy polega na "dopłacie" do minimalnego zasiłku okresowego, refundowanego z budżetu państwa. Zasiłek okresowy od 1 maja 2004 roku stał się obowiązkowym zadaniem własnym gminy.

Wzrosły także wydatki na dożywianie realizowane w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących". Środki na m.in. ten cel zaplanowane były w budżecie w rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze. Zagwarantowanie w budżecie większych środków "wymusił" Program. Aby otrzymać dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa gmina powinna zapewnić środki w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości zadania. Takie pieniądze zaplanowano w budżecie. Ponadto Rada Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznały dodatkowe środki na dożywianie w wysokości 57.670 zł.

W ubiegłym roku opłaciliśmy także pobyt w schroniskach 3 osobom pozostającym bez dachu nad głową. Był to koszt 2.684 zł, poniesiony za matkę z dzieckiem oraz za dwie samotne osoby.

Na inne zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia fakultatywne) wypłacono 190.627 zł, wydano decyzje 1.410 osobom, skorzystało z nich 468 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne na kwotę 46.290 zł dla 80 rodzin. W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłaciliśmy 14 osobom świadczenia w związku z podjęciem lub kontynuacją leczenia odwykowego.

Od 2004 roku gmina ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W roku ubiegłym ponosiliśmy częściową odpłatność za 2 osoby, trzecia osoba skierowana przez nas, ponosiła koszt pobytu z własnych środków.

Z usług opiekuńczych w 2005 roku skorzystały 74 osoby, w tym 73 samotnie gospodarujące i 1 zamieszkująca z innymi członkami rodziny. Usługi opiekuńcze wykonywały dwie organizacje: Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej za cenę 8,00 zł za godzinę usługi. PCK objął pomocą 34 osoby, PKPS - 40 osób. Łączny koszt zadania zamknął się w kwocie - 250.000 zł i pozwolił wykonać 31.250 godz. usług.

Udzielaliśmy także pomocy w formie pracy socjalnej (312 osób) oraz poradnictwa specjalistycznego (210 osób). Są to formy, przed udzieleniem których nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego i nie wydaje decyzji administracyjnych. Wszystkie pozostałe świadczenia poprzedzone są wywiadem środowiskowym i wydaniem decyzji administracyjnej

Pomoc w formie pracy socjalnej jest to forma, nie wymagająca prowadzenia postępowania administracyjnego. Istota pracy socjalnej polega głównie na niesieniu pomocy, wsparcia w uzyskaniu samodzielności poprzez poradnictwo, pomoc w załatwieniu indywidualnych spraw, motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień. W praktyce sprowadza się m.in. do kierowania do zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosprawności, pisania pozwów lub występowanie do sądu o ustalenie alimentów, pomoc w załatwianiu innych świadczeń, należnych z tytułu zabezpieczenia społecznego (świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, alimenty itp.), pisanie podań, pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych, pomoc prawna, psychologiczna, kierowanie do domów pomocy społecznej, poszukiwanie pomocy w ofercie organizacji pozarządowych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc przedświąteczna, kontakty i współpraca z kuratorami sądowymi w sprawach o ograniczenie praw rodzicielskich, z Poradnią Leczenia Uzależnień, z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z pedagogami szkolnymi. Kontaktujemy się również z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami w indywidualnych przypadkach wymagających pomocy służby zdrowia

Na działalność Dziennego Domu Pomocy, Rada Miejska zaplanowała kwotę 168.164 zł, w tym kwota pochodząca z tytułu odpłatności za obiady 38.495 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi remontowe, bezpłatne zupy, wyposażenie, media. Na działalność wydatkowano kwotę 166.657 zł.

Z obiadów w DDP skorzystało 60 osób - byli to emeryci, renciści, osoby samotne, wymagające zaspokojenia potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, aktywizacji społecznej. Były to też osoby, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie posiłku. Obiady tym osobom dostarczają opiekunki PCK i PKPS. W ubiegłym roku wydano 11.046 obiadów.

Tradycyjnie w naszym Domu odbywały się spotkania świąteczne, w których brały udział władze miejskie i kościelne, uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka. Nasi podopieczni oprócz miłych życzeń, wspólnej zabawy, rozmowy, otrzymują również paczki świąteczne. W trakcie tych spotkań prezentują swoje umiejętności dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia, w związku z realizacją "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlu Ludźmi na lata 2003 - 2004 ". Dofinansowanie to wyniosło 8.500 zł i umożliwiło zatrudnienie terapeuty zajęciowego w ramach umowy - zlecenia i materiałów do prac plastycznych oraz zakupienie stolików do stołówki. Zainteresowanie podopiecznych było dość duże, pozwoliło miło i pożytecznie spędzić wolny czas po obiedzie.

Na bezpłatne zupy przeznaczono kwotę 15.837 zł (plus 7.259 zł przekazane przez MKRPA). Również MKRPA sfinansowała wynagrodzenie dla kucharki przygotowującej zupy w soboty i niedziele. Codziennie wydawano ponad 95 zup, w m-cu listopadzie i grudniu nawet 90, natomiast w soboty i niedziele poniżej 60. W ciągu całego roku wydano ich 17.400 Za środki dodatkowe zakupiono paczki świąteczne z okazji Świąt i Nowego Roku.

W strukturze MOPS działa także Środowiskowe Ognisko Wychowawcze finansowane w całości ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Świetlicy w załączeniu.

W ramach opracowanego przez pracowników świetlicy "Programu opiekuńczo - wychowawczego i socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych problemem alkoholowym na terenie powiatu sierpeckiego" realizowanego wspólnie z Oddziałem Miejsko - Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku, otrzymaliśmy pomoc finansową o wartości 8.000 zł. Ze środków tych 4.200 zł przeznaczyliśmy na organizację i przygotowanie uroczystości wigilijnej oraz paczki świąteczne dla 60 dzieci, 1.500 zł na zorganizowanie wycieczki i pikniku w Skansenie, 900 zł na umowy - zlecenia dla osób prowadzących zajęcia programowe oraz za 1400 zł materiały do prowadzenia zajęć praktycznych z uczestnikami Programu.

W 2005 roku od m-ca marca przejęliśmy także od Wydziały Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego prowadzenie dodatków mieszkaniowych. W związku z tym zatrudniono pracownika do prowadzenia spraw z tego zakresu, zakupienie komputera i oprogramowania. Wypłata świadczeń wyniosła 673.807 zł, całe zadanie kosztowało gminę 707.440 zł.

Na utrzymanie MOPS z budżetu państwa otrzymaliśmy 388.999zł i zostały one wydane na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny. Ze środków własnych na utrzymanie MOPS, gmina przeznaczyła 171.912 zł. Kwota powyższa została wydana na wynagrodzenia, utrzymanie budynku ( energia, woda, ogrzewanie telefony, porto), zakupienie wyposażenia, remonty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niesie szeroko rozumianą pomoc: finansową, rzeczową, usługową. Utrzymujemy wieloletnią współpracę z CARITAS Diecezji Płockiej. Organizujemy zabawę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami, alkoholizmem. W ub.r. wzięło w niej udział 250 dzieci z całego miasta, dzięki środkom pochodzącym z funduszu profilaktyki alkoholowej ( 2.500 zł ) i sponsorów. Zabawa ta jest corocznie organizowana przy ogromnej pomocy Dyrekcji i pracowników Domu Kultury oraz harcerzy z 13 DH "Pomyłka". Harcerze pomagają nam również w organizacji zabawy andrzejkowej, odbywającej się zwykle w Domu Parafialnym. W ub.r. dofinansowaliśmy dożywianie dla 30 dzieci ( 80 zł za osobę) na koloniach w Popowie i Soczewce, organizowanych przez CARITAS.

Ośrodek współpracuje także z Zarządami Osiedli, utrzymuje stały kontakt z Policją, organizacjami pozarządowymi. Wytypowaliśmy 95 dzieci z rodzin z terenu miasta, które mogły skorzystać z wypoczynku letniego w tym: 6 dzieci z kolonii w Gorzewie organizowanych i finansowanych w całości przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty; 60 dzieci z obozu w Słupi finansowanego w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( dodatkowo 9 dzieci skorzystało z wypoczynku nieodpłatnie ) 30 dzieci z kolonii CARITAS w Soczewce i Popowie

W ciągu całego roku prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, książek, które przekazywane są osobom potrzebującym. W ub. roku Dyrekcja i wychowawcy Ogniska Pracy Pozaszkolnej przekazali zabawki zebrane i zakupione przez swoich podopiecznych. Od osób prywatnych i firm otrzymujemy żywność, napoje, słodycze, odzież.

W 2005 roku w poszczególnych rozdziałach wykonano budżet następująco:

85154 - 199.513 zł Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

85202 - 166.657 zł Dzienny Dom Pomocy

85202 - 16.257 zł opłaty za dps

85213 - 28.037 zł składki na ubezp. zdrowotne

85214 - 622.778 zł zasiłki i pomoc w naturze (zad. zlecone - zas. stałe - 260.173 zł

zas. okresowe 362.605 zł )

85214 - 356.000 zł zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne - zas. celowe - 191.319 zł

zas. okresowe - 164.681 zł )

85215 - 707.440 zł dodatki mieszkaniowe

85212 - 3.673.228 zł świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

85219 - 388.999 zł utrzymanie Ośrodka ( zad. zlecone )

85219 - 171.912 zł utrzymanie Ośrodka ( zad. własne )

85228 - 104.000 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. zlecone )

85228 - 250.000 zł usługi opiekuńcze ( zad. własne )

85395 - 150.000 zł dożywianie ( rezerwa budżetowa państwa ),

85203 - 8.495 zł ośrodki wsparcia ( środki budżetowe państwa )

razem 6.843.316 zł

w tym zadania zlecone - 4.975.537 zł

zadania własne - 1.867.779 zł
Informacja wytworzona przez:
Joanna Czajkowska
email: joanna.minc@blacksun.com.pl
, w dniu:  19‑12‑2008 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2009 09:27:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie