Tryb podejmowania uchwał


Z inicjatywą uchwałodawczą występują: Burmistrz, Komisje Rady, Kluby Radnych , grupa co najmniej pięciu radnych, grupa co najmniej 150 mieszkańców Gminy Miasta Sierpc, posiadających czynne prawo wyborcze - zgodnie z przepisami ustawy - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku przedłożenia projektu uchwały przez Mieszkańców Miasta, projekt ten powinien zawierać załącznik zawierający listę osób, które udzieliły mu swojego poparcia z wyszczególnieniem ich imion, nazwisk, adresów oraz numerów PESEL.

  • projekt uchwały przedkładany jest do Biura Rady wraz z uzasadnieniem zawierającym, wskazania potrzeby podjęcia uchwały oraz informacje o ewentualnych skutkach finansowych wynikających z realizacji uchwały,
  • projekty uchwał są opiniowane przez radcę prawnego co do zgodności z prawem,
  • projekty uchwał Przewodniczący Rady kieruje do komisji Rady w celu ich zaopiniowania,
  • ewentualne wnioski komisji wobec przedłożonych projektów uchwał kierowane są do Burmistrza lub innego autora projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady,
  • w przypadku przyjęcia wnioku komisji do projektu uchwały, na sesji jest on przedkładany Radzie pod głosowanie w formie autopoprawki do projektu, w innym przypadu, wniosek taki jest głosowany jako wniosek autora projektu uchwały,
  • w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
  • projekt uchwały jest poddany pod głosowanie wraz z wcześniej przyjętymi w głosowaniu autopoprawkami lub wnioskami do projektu uchwały,
  • uchwały Rady są głosowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,
  • uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Leszczyński
email: z.leszczynski@sierpc.pl
, w dniu:  14‑01‑2009 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2009 14:50:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie