Tryb działania Rady Miejskiej


Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Rada Miejska działa:

- na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz poprzez swoje stałe komisje,

- sesje są zwoływane przez Przewodniczącego Rady,

- Rada obraduje na sesjach rozstrzygając w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji,

- Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5) podpisuje uchwały Rady,

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu.


Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.


Informacja wytworzona przez:
Joanna Czajkowska
email: joanna.minc@blacksun.com.pl
, w dniu:  14‑01‑2009 11:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2009 09:38:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie