Wpis do rejestru wyborców


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wpis do rejestru wyborców
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 5. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Fakultatywny załącznik: Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

II. Opłaty

Nie pobiera się opłaty.

III. Termin i sposób załatwienia

3 dni od daty złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Katarzyna Strześniewska
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 60,

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 15, 1089; z 2018 r. poz. 4,130,138).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

VIII. Uwagi

1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :

 • osoby stale zamieszkałe w Sierpcu, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie miasta ( osoby bezdomne),
 • osoby stale zamieszkałe na terenie miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta.
 • Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie miasta.

2. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Sierpcu  należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych     w ustawie   z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

27‑11‑2015 08:12:13
Dokumenty:
Plik doc Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_573212.doc
01‑03‑2019 11:09:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego an administratorze_635569.pdf
29‑08‑2019 13:07:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Górzyńska
email: j.gorzynska@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2019 13:27:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive