Deklaracja zgodnosci


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.04.05.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-02-02

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Andrzej Puszcz, adres poczty elektronicznej info@sierpc.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście do obiektu:

 • stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami jest usytuowane blisko wejścia do obiektu, zostało właściwie oznakowane znakiem poziomym oraz znakiem pionowym.
 • nawierzchnia schodów jest śliska. Na każdym stopniu zostały umieszczone gumowe wycieraczki niwelujące ewentualny poślizg stopy, jednak są zbyt słabo przymocowane do podłoża, przez co stwarzają zagrożenie. Powierzchnia spocznika schodów nie posiada wykończenia wyróżniającego ją barwą, odcieniem bądź fakturą. Ponadto krawędzie stopni schodów nie wyróżniają się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Nie zastosowano kontrastu wizualnego, sygnalizującego zmianę poziomów stopni. Poręcz została zamontowana tylko z lewej strony biegu schodów;
 • poręcze zamontowane przy wjeździe na pochylnię z poziomu chodnika nie zostały przedłużone. Ponadto pochylnia nie posiada wykończenia wyróżniającego ją odcieniem, barwą bądź fakturą na jej początku i końcu;
 • automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe zostały oznaczone kontrastowymi pasami. Dwie pary drzwi prowadzących z przedsionka (z jednej strony do Urzędu Stanu Cywilnego, a z drugiej strony do Urzędu Miejskiego) są ciężkie, a ich otwieranie może powodować trudności. Obie pary drzwi zostały kontrastowo oznaczone;
 • dojście z najbliższego przystanku/przejścia dla pieszych/skrzyżowania nie zostało wyposażone w ścieżki prowadzące. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku Urzędu nie zastosowano ramp krawężnikowych
  – chodnik został nieco obniżony, ale krawężnik jest zbyt wysoki. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmianę faktury nawierzchni, ale przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a jezdnią zawiera poważne ubytki.
 • na najbliższych przejściach dla pieszych nie zastosowano sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik prowadzący do budynku Urzędu jest wąski,
  a na jednym z jego odcinków wystają schodki prowadzące do sklepów, które mogą stanowić zagrożenie i utrudniają przejazd wózkiem. Nawierzchnia chodnika jest nierówna.

Wnętrze budynku:

 • W budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi, jak ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów. Element architektury w postaci bryły o podstawie trójkąta, znajdujący się w przestrzeni obsługi interesanta na parterze (tuż przy wejściu na schody) nie został kontrastowo oznaczony, choć posiada ostre wykończenie;
 • Pomiędzy obszernymi powierzchniami a elementami ułatwiającymi orientację (takimi, jak włączniki światła, klamki czy poręcze) występuje bardzo słaby kontrast. Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w sali konferencyjnej są utrzymane w jednej kolorystyce i nie kontrastują ze sobą;
 • W budynku Urzędu nie zapewniono wystarczającego kontrastu między podłogą a ścianami oraz ścianami a framugami drzwi i drzwiami. Brakuje kontrastu pomiędzy ścianami a oszklonymi drzwiami. W przestrzeni obsługi interesanta na parterze występuje słaby kontrast pomiędzy ścianami a podłogą;
 • Rzuty kondygnacji umieszczone na każdym piętrze nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku Urzędu brakuje znaków wskazujących kierunek ruchu. Na tabliczkach umieszczonych na drzwiach poszczególnych pokojów nie zapewniono kontrastu. Ponadto tabliczki zostały zawieszone zbyt wysoko, przez co znaki są trudne do odczytania z pozycji siedzącej;
 • Znaki informujące o funkcji urzędnika pracującego w danym pokoju są umieszczone każdorazowo na tej samej, odpowiedniej wysokości przy drzwiach, jednak nie zapewniono na nich kontrastu. Oznaczenia numerów pięter są widoczne z klatki schodowej, ale cyfry nie kontrastują z tłem;
 • W budynku Urzędu część informacji pisemnych wykonana jest czcionką szeryfową, a wielkość liter nie została dostosowana do odległości, z której należy ją czytać (tak, jak w przypadku tabliczek przy drzwiach informujących o funkcji urzędnika). Część tablic informacyjnych w budynku Urzędu jest umieszczona w taki sposób, że nie jest możliwe odczytywanie informacji z pozycji siedzącej;
 • Część drzwi w budynku Urzędu (np. drzwi do toalet) mają szerokość 80 cm i mniejszą. Klamki nie mają okrągłego profilu, a ich osi są zlokalizowane na wysokości 108 cm.

Lada recepcyjna, punkt obsługi klienta

 • recepcja umieszczona w strefie obsługi klienta nie została wyróżniona przez elementy architektury i wizualny kontrast. W strefie obsługi klienta twarze pracowników nie są równomiernie oświetlone, światło jest zbyt słabe, a widoczność pogarszają umieszczone za nimi okna (nie zastosowano wystarczająco mocnego oświetlenia kontrującego);
 • stanowiska obsługi klienta zostały wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną. W budynku zapewniono  zdalny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego;

Dostępna toaleta

 • budynek Urzędu nie dysponuje toaletą dostępną dla osób o szczególnych potrzebach;

Komunikacja pionowa i pozioma

 • Powierzchnie spoczników schodów nie posiadają wykończenia wyróżniającego je odcieniem, kolorem lub fakturą. W przestrzeni, w której znajdują się spoczniki schodów ze ścian wystają parapety, które zawężają bieg ciągu komunikacyjnego. Krawędzie stopni schodów nie wyróżniają się barwą kontrastującą z barwą podłoża. Poręcze mają śliską powierzchnię, odbijają światło i nie są przedłużone przed początkiem i za końcem schodów;
 • W budynku Urzędu wzdłuż korytarzy nie zostały poprowadzone poręcze; w niektórych miejscach światło ciągów komunikacyjnych jest zawężone przez przeszkody (np. fotele i stolik w korytarzu na I piętrze);
 • W holu brakuje ścieżki prowadzącej do recepcji/punktu informacyjnego, pogłos w holu nie jest wytłumiony;
 • budynek Urzędu nie został wyposażony w windę. Osoby mające problemy z przemieszczaniem się lub poruszające się na wózku mogą dotrzeć tylko do pierwszej, parterowej kondygnacji, do której prowadzi zewnętrzna pochylnia umieszczona przed budynkiem. Na tej kondygnacji znajduje się strefa obsługi klienta, ale część spraw urzędowych można załatwić tylko
  na wyższych piętrach. Sala konferencyjna, w której odbywają się sesje rady gminy znajduje się na I piętrze – nie dotrze tam osoba z niepełnosprawnością ruchową.

Podsumowanie w zakresie dostępności architektonicznej budynku:

 • wejście umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne;
 • możliwość skorzystania z pochylni i podjazdu – ułatwiające dojście i dojazd do budynku Urzędu;
 • możliwość zaparkowania na kopercie własnym samochodem przed Urzędem na miejscu dla osób niepełnosprawnych;
 • na parterze obsługa przez Biuro Spraw Obywatelskich;
 • możliwość pomocy pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielanie kompleksowej informacji itp.);
 • możliwość wejścia z psem asystującym;
 • istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza Polskiego Języka Migowego;
 • istnieje możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w obiekcie;
 • w budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi jak: ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów
 • brak dostępnej toalety;
 • brak windy na pozostałe kondygnacje budynku;
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2022 10:11:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie