Deklaracja zgodnosci


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.04.05

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024.04.15

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Andrzej Puszcz, adres poczty elektronicznej info@sierpc.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście do obiektu:

 • stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami jest usytuowane blisko wejścia do obiektu oraz wejścia do windy, zostało właściwie oznakowane znakiem poziomym oraz znakiem pionowym.
 • z poziomu parkingu zapewniony dostęp  do budynku urzędu windą.
 • nawierzchnia schodów jest wykonana z betonowego polbruku odpornego na poślizg. Krawędzie stopni schodów  wyróżniają się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Poręcze zostały zamontowane po obu stronach biegu schodów;
 • automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe zostały oznaczone kontrastowymi pasami. Dwie pary drzwi prowadzących z przedsionka (z jednej strony do Urzędu Stanu Cywilnego, a z drugiej strony do Urzędu Miejskiego) są ciężkie, a ich otwieranie może powodować trudności. Obie pary drzwi zostały kontrastowo oznaczone;
 • dojście z najbliższego przystanku/przejścia dla pieszych/skrzyżowania nie zostało wyposażone w ścieżki prowadzące. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku Urzędu nie zastosowano ramp krawężnikowych
  – chodnik został nieco obniżony, ale krawężnik jest zbyt wysoki. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmianę faktury nawierzchni, ale przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a jezdnią zawiera poważne ubytki.
 • na najbliższych przejściach dla pieszych nie zastosowano sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik prowadzący do budynku Urzędu jest wąski,
  a na jednym z jego odcinków wystają schodki prowadzące do sklepów, które mogą stanowić zagrożenie i utrudniają przejazd wózkiem. Nawierzchnia chodnika jest nierówna.

Wnętrze budynku:

 • W budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi, jak ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów.
 • Pomiędzy obszernymi powierzchniami a elementami ułatwiającymi orientację (takimi, jak włączniki światła, klamki czy poręcze) występuje bardzo słaby kontrast. Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w sali konferencyjnej są utrzymane w jednej kolorystyce i nie kontrastują ze sobą;
 • W budynku Urzędu nie zapewniono wystarczającego kontrastu między podłogą a ścianami oraz ścianami a framugami drzwi i drzwiami. Brakuje kontrastu pomiędzy ścianami a oszklonymi drzwiami. W przestrzeni obsługi interesanta na parterze występuje słaby kontrast pomiędzy ścianami a podłogą;
 • Rzuty kondygnacji umieszczone na każdym piętrze nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku Urzędu brakuje znaków wskazujących kierunek ruchu. Na tabliczkach umieszczonych na drzwiach poszczególnych pokojów nie zapewniono kontrastu. Ponadto tabliczki zostały zawieszone zbyt wysoko, przez co znaki są trudne do odczytania z pozycji siedzącej;
 • Znaki informujące o funkcji urzędnika pracującego w danym pokoju są umieszczone każdorazowo na tej samej, odpowiedniej wysokości przy drzwiach, jednak nie zapewniono na nich kontrastu.
 • Oznaczenia numerów pięter są widoczne z klatki schodowej,  cyfry  kontrastują z tłem;
 • W budynku Urzędu część informacji pisemnych wykonana jest czcionką szeryfową, a wielkość liter nie została dostosowana do odległości, z której należy ją czytać (tak, jak w przypadku tabliczek przy drzwiach informujących o funkcji urzędnika).
 • Część drzwi w budynku Urzędu (np. drzwi do toalet) mają szerokość 80 cm i mniejszą. Klamki nie mają okrągłego profilu, a ich osi są zlokalizowane na wysokości 108 cm.

Punkt obsługi klienta, lada recepcyjna, kasa

 • stanowiska obsługi klienta zostały wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną;
 • kasa została wyposażona w stanowiskową  pętlę indukcyjną;
 •  w budynku zapewniono  zdalny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego;
 • recepcja umieszczona w strefie obsługi klienta nie została wyróżniona przez elementy architektury i wizualny kontrast. W strefie obsługi klienta twarze pracowników nie są równomiernie oświetlone, światło jest zbyt słabe, a widoczność pogarszają umieszczone za nimi okna (nie zastosowano wystarczająco mocnego oświetlenia kontrującego);

Dostępna toaleta

 • na parterze budynku  Urzędu  zapewniono  toaletę dostępną dla osób o szczególnych potrzebach;

Komunikacja pionowa i pozioma

 • budynek Urzędu  został wyposażony w windę, która zapewnia komunikację pionową w budynku również osobom z problemami ruchowymi, w tym poruszającymi się na wózku.
 • Powierzchnie spoczników schodów nie posiadają wykończenia wyróżniającego je odcieniem, kolorem lub fakturą. W przestrzeni, w której znajdują się spoczniki schodów ze ścian wystają parapety, które zawężają bieg ciągu komunikacyjnego. Krawędzie stopni schodów nie wyróżniają się barwą kontrastującą z barwą podłoża. Poręcze mają śliską powierzchnię, odbijają światło i nie są przedłużone przed początkiem i za końcem schodów;
 • W budynku Urzędu wzdłuż korytarzy nie zostały poprowadzone poręcze;
 • W holu brakuje ścieżki prowadzącej do recepcji/punktu informacyjnego;

Podsumowanie w zakresie dostępności architektonicznej budynku:

 • wejście umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne;
 • możliwość skorzystania z windy – zapewniająca  dostanie się do budynku Urzędu na poszczególne jego kondygnacje;
 • możliwość zaparkowania na kopercie własnym samochodem przed Urzędem na miejscu dla osób niepełnosprawnych;
 • na parterze obsługa przez Biuro Spraw Obywatelskich;
 • możliwość pomocy pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielanie kompleksowej informacji itp.);
 • możliwość wejścia z psem asystującym;
 • istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza Polskiego Języka Migowego;
 • istnieje możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w obiekcie;
 • zapewniono dostępną toaletę;
 • w budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi jak: ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2024 15:18:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie