Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 44 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (j.t.z 2004r. Dz.U.Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (druk wniosku - do pobrania) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca musi dołączyć - poświadczone za zgodność z oryginałem- m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo też osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • jeśli naukę zawodu prowadzi osoba inna niż pracodawca - kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy/dłuższy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego np.umowa zmieniająca,
 • kopie umowy o pracę i świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy - w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki,
 • kopię dyplomu, kopię świadectwa lub oryginał zaświadczenia - potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • kopię świadectwa lub zaświadczenia - potwierdzającego ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.

ale również dodatkowo:

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania - druk formularza i instrukcja jego wypełniania),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania - druki oświadczeń)
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS.

WYJAŚNIENIE:

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r.w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013s.9).

Oznacza to konieczność składania przez wnioskodawcę, wraz z wnioskiem, dodatkowych dokumentów, a na organ przyznający dofinansowanie nakłada obowiązki z zakresu monitorowania udzielanej pracodawcom pomocy de minimis (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

Do czasu przekazania przez wnioskodawcę wyżej wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta nie będzie mógł temu wnioskodawcy udzielić dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zgodnie z art.37 ust.7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz.404 z późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.232) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta (wójta gminy, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Burmistrza Miasta Sierpca (do pobrania -druk zawiadomienia), o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie i pozyskanie z budżetu wojewody środków na dofinansowanie kształcenia. Obowiązkiem pracodawcy jest również informowanie o zmianach umowy, w terminie do 14 dni od daty powstania tych zmian.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - 8.081 zł, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Druki do pobrania:

 • druk: wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • druk: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz instrukcja wypełniania formularza (str.7) i instrukcja wypełniania tabeli w części d formularza
 • druk: oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
 • druk: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
 • druk: zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego

II. Opłaty

Brak

III. Termin i sposób załatwienia

 1. Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
 3. Wydanie decyzji w ciągu 30 dni.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku , za pośrednictwem Burmistrza Sierpca, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Osoba prowadząca

Aneta Dębowska
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 44,
mail: a.debowska@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

 1. Art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w szczególności ustawa z dn. 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.z2014r.poz.811),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania( j.t. z 24 grudnia 2014r. Dz.U. z 2014r. poz.232)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010r.w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.Nr 244 poz.1626) - kwalifikacje osób szkolących;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012r. poz.1117 z późn.zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.622).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w spr. stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu U Eur. do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r.w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s.9).
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. z 2007r. Dz. U.Nr 59 poz.404 z późn.zm.)
 9. Rozp. RM z 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.Nr 53 poz.311 ze zmianami w Dz.U. z 2013r. poz.276 i z 2014r. poz.1543).
 10. Rozp. RM z 20.03. 2007r. w spr. zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnict. lub rybołówstwie (Dz. U.Nr 53 poz.354 ze zm. z 2011r. Dz.U Nr 34 poz.174 i z 2014 poz.1550).
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w spr.refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 poz.865 z późn.zm.)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. 1543)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Dębowska
email: a.debowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 11:09:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 11:09:27
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2016 10:50:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie