Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników


Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodui zdał:

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem- egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 poz. 2159)

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy,

- młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (druk wniosku - do pobrania) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do wniosku:

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo też osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • jeżeli naukę zawodu prowadzi osoba inna niż pracodawca - kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kopia dokumentów potwierdzających krótszy/dłuższy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego np. umowa zmieniająca (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kopia umowy o pracę i świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy - w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa (poświadczona za zgodność oryginałem) albo oryginał zaświadczenia - potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania - druki oświadczeń),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS,
 • oświadczenie dotyczące kosztów kwalifikowalnych,
 • oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Wyjaśnienie:

W art. 122 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r.w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013s.9).

Oznacza to konieczność składania przez wnioskodawcę, wraz z wnioskiem, dodatkowych dokumentów, a na organ przyznający dofinansowanie nakłada obowiązki z zakresu monitorowania udzielanej pracodawcom pomocy de minimis (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz.2010, z 2019 r. poz. 1636) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta (wójta gminy, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Burmistrza Miasta Sierpca, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie i pozyskanie z budżetu wojewody środków na dofinansowanie kształcenia. Obowiązkiem pracodawcy jest również informowanie o zmianach umowy, w terminie do 14 dni od daty powstania tych zmian.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - 8 081,00 PLN, z tym jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – PLN za każdy pełny miesiąc kształcenia,
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762), wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000,00 PLN.

Druki do pobrania:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz instrukcja wypełniania formularza (str.7) i instrukcja wypełniania tabeli w części d formularza,
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych,
 5. zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego,
 6. oświadczenie dotyczące kosztów kwalifikowalnych,
 7. oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

 1. Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 2. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
 3. Wydanie decyzji w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku , za pośrednictwem Burmistrza Sierpca, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Oświaty i Kultury
pok. 34, III piętro,
tel: 24 275 86 43,

Podstawa prawna

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020r., poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4, 619, 762).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania( Dz. U. 2018 r., poz. 2010, z 2019 r. poz. 1636).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r., nr 244, poz.1626 )
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r., poz.1644).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz.391)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017 r., poz. 89, 1607, z 2019 r. poz. 2468).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2017 r. poz.1632).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r. poz.652).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu (UE) do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24 grudnia 2013 r. s.9).
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz.362, z 2022 r. poz. 807).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. nr 53 poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2018 r., poz. 350 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2022 r., poz. 1581 ).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871, 2020 r., poz. 1023).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 11:09:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 11:09:27
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 13:15:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie