Ulga inwestycyjna w podatku rolnym


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
  2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
  3. Faktury, rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy
  4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 238)
  5. Inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

III. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IV. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

VI. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 01.07.2014r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  15‑09‑2015 08:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  15‑09‑2015 08:04:11
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2020 13:32:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive