Tryb wydawania zarządzeń i decyzji


Projekt zarządzenia Burmistrza przygotowywany jest przez naczelnika wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy.
Zarządzenie podpisywane jest przez Burmistrza Sierpca.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz jednoosobowo rozstrzyga w formie zarządzeń i tak:

  1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę (art. 26 a ust. 1)
  2. jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 31 b ust. 1)
  3. organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Sierpcu określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia (art. 33 ust. 2)
  4. w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2)
  5. do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 98 ust. 3)

Poza ustawowym obowiązkiem rozstrzygania w formie zarządzeń Burmistrz w wykonywaniu innych zadań rozstrzyga również w formie zarządzeń, jeżeli z przepisu prawa nie wynika co innego.

Ponadto Burmistrz jako kierownik Urzędu Miejskiego w sprawach wewnętrznych urzędu także rozstrzyga w formie zarządzeń.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Burmistrz podejmuje jednoosobowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Projekt decyzji Burmistrza przygotowywany jest przez kierownika wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy. Decyzje podpisywane są przez Burmistrza Sierpca.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Leszczyński
email: z.leszczynski@sierpc.pl
, w dniu:  14‑01‑2009 11:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2009 13:34:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie