Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:
  • decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,
  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zakładającego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS
 2. informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:
  • decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek/klub dziecięcy,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek,
  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS
 3. wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/) Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

-

Termin i sposób załatwienia

 • 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis).
 • wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

-

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 60

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24.)
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  31‑07‑2019 13:48:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Górzyńska
email: j.gorzynska@um.sierpc.pl
, w dniu:  31‑07‑2019 13:48:02
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 09:42:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie