Rodzaje zasiłków


1. Świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez MOPS:
 • świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
 • świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • mieszkanie chronione,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

2. Dodatek mieszkaniowy

3. Dodatek energetyczny

4. Świadczenia rodzinne

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe").
 • świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy

5. Fundusz Alimentacyjny

6. Karta Dużej Rodziny

7. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Informacja wytworzona przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑12‑2008 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2015 10:02:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie