Świadczenia rodzinne


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do niego i dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 r.ż. lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. r.ż., albo
 • 24. r.ż., jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 listopada 2012 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tyt. urodzenia dziecka przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000 zł.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje, jeżeli dziecko pozostaje pod faktyczną opieką rodzica lub opiekuna, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Dodatek przysługuje w wys. 400 zł miesięcznie.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym rodzicowi lub opiekunowi, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wys. 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1. do ukończenia 16 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. powyżej 16 r.ż. do ukończenia 24 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten wynosi odpowiednio 60 zł i 80 zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje raz w roku w wys. 100 zł na dziecko.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wys. 90 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wys. 50 zł miesięcznie na dziecko.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zapomoga przysługuje w wysokości 1.000 zł.

Świadczenia opiekuńcze


Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawność,
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstałą w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 4. osobie która ukończyła 75 rok życia.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności (warunek: złożenie wniosku przed upływem trzech miesięcy od wydania orzeczenia) na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności wydano na czas określony - wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. 153 zł miesięcznie


Świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje :

 1. matce albo ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (np: dziadkowie dziecka;)
 4. innym osobom (pod warunkiem, że same nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności), na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Osobom, o których mowa w pkt 4, (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, wymienionych w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 01 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200 zł.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty - 664,00 zł.

Aby otrzymać powyższe świadczenia należy zgłosić się po odpowiedni wniosek do MOPS lub pobrać go ze strony internetowej www.mops-sierpc.pl/do-pobrania/ i złożyć go po wypełnieniu i załączeniu wymaganych zaświadczeń i oświadczeń oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑05‑2015 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑05‑2015 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2015 09:18:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie