Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU

Rozdział I

Postanowienie ogólne.

§ 1


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu działa na podstawie:


1) ustawy o pomocy społecznej


2) ustawy o świadczeniach rodzinnych


3) ustawy o samorządzie gminnym,


4) uchwały Nr 181 /XVIII/ 92 Rady Miejskiej w Sierpcu w sprawie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w związku z podziałem administracyjnym na gminę o nazwie Miasto Sierpc i Gminę Sierpc z późn. zm.


5) innych obowiązujących przepisów prawnych.


6) postanowień niniejszego Statut

§ 2


Ilekroć w Statucie jest mowa o:


1 . Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Sierpca;


2. Mieście - należy przez to rozumieć miasto Sierpc.


3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sierpca lub jego Zastępcę


4. Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu.


5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu


6. Ustawie bez wskazywania bliżej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 3


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu jest samodzielną jednostką organizacyjną, podległą Burmistrzowi, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz inne zlecone przez Burmistrza.

Rozdział II

Cele i zakres działania

§ 4


1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Sierpcu, a terenem działania jest miasto Sierpc.


2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem telefonu.

§ 5


1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zakresu świadczeń rodzinnych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.


2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę, natomiast zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Burmistrza lub Rady.


3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może podejmować, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta inne działania, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego i polityki Społecznej Miasta.

§ 6


W szczególności Ośrodek:


1. udziela świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;


2. prowadzi pracę socjalną na rzecz mieszkańców i ich rodzin;


3. prowadzi i rozwija niezbędną infrastrukturę socjalną;


4. analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzb społecznych oraz rozwija nowe formy Pomocy Społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,


5. koordynuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na terenie Miasta Sierpca.

§ 7


Realizując swoje zadania Ośrodek współdziała:


1. z jednostkami administracji samorządowej,


2. z jednostkami administracji rządowej,


3. jednostkami i placówkami służby zdrowia,


4. innymi jednostkami pomocy społecznej,


5. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami,


6. kościołami katolickimi i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,


7. placówkami oświatowymi,


8. pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie .

Rozdział III

Zarządzanie i nadzór

§ 9


1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.


2. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje Burmistrz Miasta na czas określony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.


a/. Wyłonienie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, w oparciu o zasady określone przez Burmistrza w regulaminie konkursu.


b/. Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku rażących zaniedbań w pracy, przejawiających się w niewłaściwym funkcjonowaniu placówki lub przekroczeniu dyscypliny budżetowej placówki.


c/. Dyrektor może być także odwołany przed upływem kadencji na własną prośbę lub z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków.


3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, określa wysokość jego wynagrodzenia oraz ustala zakres obowiązków i uprawnień w formie indywidualnego zakresu obowiązków.


4. Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, działając w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miejską i Burmistrza.


5. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może powodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

§ 10


Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:


a) kierowanie działalnością Ośrodka;


b) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;


c) prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;


d) ustalanie rocznego planu finansowego i jego realizacja;


e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,


f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;


g) zarządzanie majątkiem Ośrodka,


h) sporządzanie bilans potrzeb gminy, sprawozdań, analiz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa;


i) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, z potrzeb środowiska lokalnego i pomocy społecznej Miasta.

§ 11


Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do odpowiednich organów.

§ 12


Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz, ustalając sposób, zasady i zakres kontroli powierzonych do realizacji zadań własnych gminy. W zakresie zadań zleconych nadzór taki sprawuje Wojewoda.

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§13


1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu zatrudnia się pracowników socjalnych, pracowników administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb w Ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych innych dziedzin związanych z pracą placówki.


2. Pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.


3. Pracownikom socjalnym zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przysługują szczególne uprawnienia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 14


Dyrektor zatrudnia i zwalnia Głównego Księgowego i powierza mu zadania zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 15


Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z Burmistrzem, na czas określony powołuje (i odwołuje ) swojego Zastępcę, wyznaczając jego obowiązki i uprawnienia

§ 16


W strukturach Ośrodka funkcjonują m.in.:


- Dzienny Dom Pomocy (DDP), ze stołówką dla emerytów, rencistów i osób samotnych oraz stołówką z bezpłatnymi zupami,


- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (ŚOW), w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży.,


- inne, zgodne z zapotrzebowaniem społecznym.

§ 17


1. Organizację wewnętrzną Ośrodka, schemat organizacyjny, kompetencje i podległość służbową poszczególnych działów, komórek i samodzielnych stanowisk określa Dyrektor w "Regulaminie organizacyjnym" i przedstawia go Burmistrzowi do zatwierdzenia.


2. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor Ośrodka w formie indywidualnych zakresów czynności.


3. Organizację, czas i dyscyplinę pracy Ośrodka określa Dyrektor w formie Regulaminu pracy i przedstawia Burmistrzowi do wiadomości.

§ 18


1.Ośrodek prowadzi dokumentację merytoryczną, kadrową i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.


2. Zasady ochrony i przetwarzanie danych osobowych, obowiązujące w Ośrodku, określa Dyrektor Ośrodka w formie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 19


Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.

§ 20


1. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z budżetu miasta, budżetu państwa oraz innych przewidzianych prawem źródeł.


2. Zbywanie lub nabywanie środków trwałych możliwe jest za zgodą Burmistrza.

§ 21


Ośrodek sporządza sprawozdania finansowe oraz merytoryczne i przesyła je w ustalonych terminach Burmistrzowi i Wojewodzie Mazowieckiemu..

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 22


1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia i posiadają formę nowelizacji.


2. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do opublikowania, po pięciu nowelizacjach statutu, jego tekstu ujednoliconego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Akty wykonawcze do niniejszego statutu, których uzupełnienie zapowiadają poszczególne paragrafy Statutu, będą wydane w ciągu 3 miesięcy od daty jego uchwalenia.
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2008 13:55:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie