Regulamin


REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną, schemat organizacyjny, kompetencje i podległość służbową poszczególnych działów, jednostek i samodzielnych stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu.

§ 2

Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

II ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM

§ 3

1. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.


2. W przypadku nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.


3. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z Burmistrzem, na czas określony powołuje i odwołuje swojego Zastępcę, wyznaczając jego obowiązki i uprawnienia.


4. Kompetencje Dyrektora określa ustawa o pomocy społecznej, statut Ośrodka oraz pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza i Radę Miasta Sierpca

§ 4

1.Dyrektor MOPS kieruje Ośrodkiem przy pomocy kierowników poszczególnych Działów.


2. Kierownicy Działów podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wykonują zadania powierzone a szczególności:


- wykonują polecenia Dyrektora Ośrodka,


- sprawują bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe nad podległymi im pracownikami,


- organizują pracę w dziale,


- kontrolują przestrzeganie przepisów prawa,


3.Na czas nieobecności, kierownik działu wyznacza pracownika, który go zastępuje.

§ 5

Pracownicy poszczególnych działów wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez Dyrektora, w porozumieniu z kierownikiem działu.

§ 6

Zakres czynności dla kierowników działów i samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor MOPS.

III ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 7

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą działy, stanowiska, jednostki organizacyjne.

§ 8

Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor Ośrodka w formie indywidualnych zakresów czynności.

§ 9

Podstawową strukturę organizacyjną przedstawia Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu wchodzą następujące działy:

a) Dział Pomocy Środowiskowej (PŚ),


b) Dział Świadczeń Socjalnych (ŚS),


c) Dział Świadczeń Rodzinnych (ŚR),


d) Dział Pomocy Usługowej (PU),


e) Dział Finansowo-Księgowy (FK),


f) Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (KD),


g) konsultant-pedagog (PD),


h) konsultant-psycholog (PS),


i) konsultant prawnik (RP),


j) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (SOW),


k) Dzienny Dom Pomocy (DDP).

§ 11


1. Pracą działów kierują kierownicy działów z tym, że pracą Działu Finansowo-Księgowego kieruje Główny Księgowy.


2. W Dziale Pomocy Środowiskowej pracownicy mogą pracować w zespołach pracy socjalnej, których pracę organizuje wyznaczony przez kierownika działu pracownik socjalny (koordynator).

§ 12


1.Dyrektor MOPS wydaje akty prawne wewnętrzne w formie zarządzeń.


2.Zarządzenie zawiera:


- tytuł (numer, datę ),


- podstawę prawną,


- treść,


- określenie wykonania,


- datę wejścia w życie,


- podpis.


3. Ewidencję i zbiór zarządzeń prowadzi pracownik ds.organizacyjno-kadrowych.


4. Pracownicy zapoznają się z zarządzeniami Dyrektora, potwierdzając ten fakt podpisem w książce zarządzeń.

IV ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, SAMODZIELNYCH STANOWISK I JEDNOSTEK RGANIZACYJNYCH MOPS

§ 13

1. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:


- rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w gminie,


- rozpoznawanie potrzeb konkretnych osób i rodzin w drodze wywiadu środowiskowego i przedkładanie planu pomocy,


- praca socjalna,


- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,


- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,


- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów, wywiadów na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych oraz innych instytucji w sytuacjach przewidzianych prawem,


- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje,


- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,


- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,


- współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i instytucjami w zakresie realizowanej przez nie działalności charytatywnej i pomocy społecznej,


- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków ubóstwa,


- przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń i wniosków o udzielenie pomocy,


- współpraca z placówkami służby zdrowia, zwłaszcza z lekarzem rejonowym i pielęgniarką środowiskową,


- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,


- analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania przez rodzinę świadczeń z pomocy społecznej,


- sporządzanie wymaganej dokumentacji wraz z załącznikami dla celów pomocy społecznej


2. Do zadań Działu Świadczeń Socjalnych należy w szczególności:


- prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami,


- prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowanych środków budżetowych na świadczenia pomocy społecznej z podziałem na zadania własne i zlecone gminie,


- współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie ustalania potrzeb na rzecz potrzebujących oraz pomoc w ich zaspokajaniu,


- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych,


- wydawanie decyzji,


- organizowanie i koordynowanie pomocy społecznej z uwzględnieniem różnych form pomocy,


- terminowe sporządzanie analiz, zapotrzebowań, sprawozdawczości w zakresie świadczeń pomocy społecznej,


- terminowe sporządzanie list wypłat zasiłkobiorców na podstawie dokumentacji pierwotnej oraz ścisła współpraca w realizacji wypłat z Działem Finansowo-Księgowym,


- prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt zasiłkobiorców do organów wyższej instancji,


- przyjmowanie kompletnych wniosków dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych,


- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie dodatków mieszkaniowych,


- utrzymywanie stałej współpracy z zarządcami budynków,


- obsługa programu "Płatnik" i ścisła współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,


- sporządzanie planów i potrzeb finansowych w zakresie pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych.


3. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:


- przyjmowanie kompletnych wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej,


- przygotowywanie projektów decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych


oraz związanych z tym ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalno-rentowych,


- terminowe przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz ścisła współpraca w realizacji wypłat z Działem Finansowo-Księgowym,


- gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami,


- wydawanie decyzji,


- prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt do organów odwoławczych,


- utrzymywanie ścisłej współpracy z komornikami, urzędem pracy, starostwem powiatowym, urzędem skarbowym i innymi właściwymi instytucjami,


-sporządzanie analiz, zapotrzebowań i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,


- obsługa programu "Płatnik" i ścisła współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych


- sporządzanie planów i potrzeb finansowych Działu.


3. Do zadań Działu Pomocy Usługowej należy w szczególności:


- prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o przyjęcie do dps,


- przygotowywanie projektów decyzji kierujących i ustalających odpłatność za pobyt w dps,


- wydawanie decyzji,


- terminowe sporządzanie list odpłatności za pobyt w dps,


- prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt świadczeniobiorców do organów wyższej instancji,


- utrzymywanie współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie umieszczania osób w dps,


- wydawanie wniosków do zakładu opiekuńczo-leczniczego osobom wymagającym wzmożonej opieki medycznej,


- prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,


- prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy usługowej,


- terminowe sporządzanie analiz, zapotrzebowań i sprawozdawczości budżetowej,


- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z przyznaną dotacją na dany rok kalendarzowy,


- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych,


- nadzór nad prawidłowością wykonania usług zgodnie z wydaną decyzją,


- rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie usług opiekuńczych,


- przyjmowanie zestawień obciążeniowych za wykonanie usług opiekuńczych przez organizacje pozarządowe,


- sprawdzanie not obciążeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,


- współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami, kościołami, osobami prawnymi mająca na celu pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym,


- kierowanie do zespołu orzekającego o niepełnosprawności,


- dokonywanie, zgodnie z zawartymi umowami, okresowej oceny realizacji usług opiekuńczych.


4. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:


- opracowywanie projektu budżetu Ośrodka,


- prowadzenie operacji związanych z wykonywaniem budżetu MOPS zgodnie z zasadami rachunkowości i finansów publicznych,


- prowadzenie gospodarki finansowo-księgowo-kasowej MOPS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,


- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,


- prowadzenie spraw związanych z wypłatami należnych i przyznanych świadczeń,


- prowadzenie dokumentacji związanej z PZU (dot. pracowników Ośrodka) oraz ZUS w zakresie dotyczącym pracowników i świadczeniobiorców MOPS, obsługa programu "Płatnik",


- sporządzanie planów finansowych Ośrodka,


- prowadzenie spraw z zakresu rozliczeń podatkowych,


- prowadzenie spraw związanych z wypłatami wynagrodzeń pracowników,


- analizowanie wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach uzasadnionych zmian w budżecie,


- współpraca z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w zakresie otrzymywanych środków finansowych i rozliczeń z budżetem.


5. Do zadań stanowiska ds.organizacyjno-kadrowych należy w szczególności:


- prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,


- prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,


- prowadzenie dokumentacji dot. organizacji i zakresu działalności MOPS,


- prowadzenie wymaganych rejestrów zwolnień lekarskich, wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, służbowych, urlopów pracowniczych,


- przygotowywanie dokumentów osób odchodzących na rentę lub emeryturę,


- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy,


- prowadzenie spraw wojskowych pracowników,


- sprawdzanie i prowadzenie ewidencji list obecności,


- kierowanie obiegiem pism i dokumentów wpływających i wychodzących z Ośrodka,


- prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną pracowników Ośrodka,


- prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,


- gospodarowanie środkami rzeczowymi w tym materiałami biurowymi, drukami,


- prenumerowanie prasy,


- zamawianie i ewidencja pieczęci służbowych,


- koordynowanie spraw utrzymania porządku i czystości wokół i w budynku.


6. Do zadań konsultantów należy w szczególności:


- udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, ofiarom przemocy w rodzinie,


- działalność profilaktyczna i oświatowa psychologa i pedagoga dotycząca uzależnień od środków psychoaktywnych,


- praca z dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej.


7. Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy w szczególności:,


- zaspokajanie potrzeb psychicznych I społecznych,


- integracja społeczna i współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,


- poradnictwo specjalistyczne,


- organizowanie czasu wolnego (np. w ramach terapii zajęciowej),


- zapewnienie gorącego posiłku,


- prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej (m.in. nt zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób społecznych i uzależnień edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).


8. Do zadań Środowiskowego Ogniska Wychowawczego należy w szczególności:


- zapewnienie opieki wychowawczej,


- tworzenie warunków do nauki własnej,


- wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży,


- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń osobowościowych,


- kształtowanie umiejętności komunikowania się i życia w grupie,


- przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym


- wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznych,


- minimalizowanie zaległości szkolnych,


- podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków,


- prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie przemocy w rodzinie i uzależnień (np. zajęcia z dziećmi i dorosłymi w ramach "Szkoły dla rodziców"),


- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień i zachowań destrukcyjnych (m.in. poprzez dyżury specjalisty przy telefonie zaufania)


9. Do wspólnych zadań wszystkich działów i stanowisk należy:


- współudział w opracowywaniu projektu budżetu,


- przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady Miasta Sierpca


- opracowywanie projektów programów pomocy społecznej zgodnie z decyzjami samorządu miasta,


- opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta,


- prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,


- współpraca w zakresie windykacji należności


- przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań dla potrzeb samorządu,


Wojewody,


- zapewnienie pełnej i terminowej realizacji zadań,


- współdziałanie w sprawach wymagających uzgodnień między działami,


- tworzenie właściwej atmosfery, przestrzeganie dyscypliny i regulaminu pracy,


- podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach, kursach,


- przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zapewnienie dostępu do informacji publicznej,


- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,


- okazywanie szacunku i traktowanie jednakowo klientów, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne i przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,


- przeciwdziałanie mobbingowi.


- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami samorządowymi oraz podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych


- sporządzanie bilansów potrzeb

V ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 14


1. Skargi i wnioski wpływające do MOPS podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków.


2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik ds. organizacyjno-kadrowych

§ 15

1. Skarga lub wniosek po zarejestrowaniu w rejestrze przekazywane są niezwłocznie pracownikowi w celu załatwienia.


2. Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych skarg i wniosków.


3. Skargi i wnioski winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wniesienia.

§ 16

Rejestr skarg i wniosków zawiera:


1. pozycję ewidencyjną,


2. datę wpływu,


3. imię, nazwisko i adres wnoszącego,


4. krótki opis sprawy,


5. datę przekazania sprawy do załatwienia,


6. termin załatwienia skargi lub wniosku,


7. sposób załatwienia,


8. numer pisma wyjaśniającego/odpowiedzi,


9. uwagi.

§ 17

Ostateczna aprobata odpowiedzi na skargę lub wniosek należy do Dyrektora.

§ 18

1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach urzędowych.


2. W razie nieobecności Dyrektora obowiązek przyjęć należy do Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

VI KONTROLA I NADZÓR

§ 19

1. Kontrola i nadzór obejmują czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania i wykonywania powierzonych zadań pracownikom MOPS.


2. Celem kontroli jest w szczególności:


- doskonalenie działalności oraz poprawa jakości pracy,


- zbieranie i przedstawienie Dyrektorowi obiektywnej informacji o działalności Ośrodka,


- badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa,


- ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawienia mienia,


- ustalenie przyczyn i skutków stwierdzających nieprawidłowości, jak również ustalenie osób odpowiedzialnych za nie oraz wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie uchybień lub nieprawidłowości,


- analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia pracy Ośrodka.

§ 20

1. System kontroli obejmuje:


- kontrolę wewnętrzną (bieżąca, wstępna),


- kontrolę zewnętrzną (kompleksowa, doraźna, sprawdzająca),


2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:


- kierownicy działów w stosunku do podległych pracowników,


- zespoły doraźne powołane przez Dyrektora w zakresie przez niego ustalonym,


- Dyrektor i Główna Księgowa.


3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.


4. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie kontroli ustnie lub pisemnie, a kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy Ośrodka.


5. Kontrolujący sporządza z kontroli protokół, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, wskazując w nim wnioski końcowe.


6. Pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.


7. Nadzór nad działalnością kontrolną wewnętrzną sprawuje Dyrektor.

VII OBIEG DOKUMENTÓW W MOPS

§ 21


W MOPS obowiązuje obieg dokumentów wynikający z instrukcji obiegu dokumentów dla organów gmin i związków międzygminnych.

§ 22

1. Wszystkie pisma wychodzące z MOPS są podpisywane przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.


2. Pisma przedkładane do podpisu Dyrektorowi powinny być opatrzone na kopii pieczątką imienną z podpisem osoby redagującej pismo lub załatwiającej sprawę.

§ 23


Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez MOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24


Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Dyrektora wyłącznie w formie pisemnej i winny być podane do wiadomości wszystkich pracowników.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 13:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2008 13:57:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie