Dotacje na usuwanie eternitu


I. Kto może skorzystać z dofinansowania?

 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nie prowadzący działalności gospodarczej - w przypadku korzystania ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Warszawie,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) - w przypadku przyznawania dotacji ze środków własnych gminy,

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

 • jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

 • Polski Związek Działkowców

 

II. Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowanie obejmuje transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

III. Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?

Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać - wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

 

IV. W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogów formalnych, tj.:

 1. należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Miejskim w Sierpcu wypełniony wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego br., zał. Nr 1

 2. należy dopełnić wszelkie obowiązki leżące po stronie właścicieli lub zarządców nieruchomości tj. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest - do Burmistrza Miasta Sierpc (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub do marszałka województwa w przypadku przedsiębiorców), zał. Nr 2

 3. wykonać oceny z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", zał. Nr 3

 4. złożyć oświadczenie, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie i działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173. 1807 z późn. zm.), zał. Nr 4*

 5. złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, zał. Nr 5

 6. oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych organowi administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, zał. Nr 6

 7. oświadczenie o wykonaniu demontażu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia, zał. Nr 7**

 8. oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej, zł. Nr 8* oraz zał. Nr 9*

Formularz wniosku oraz wszelkie niezbędne dokumenty można pobierać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych pok. 29A lub ze strony internetowej bip.sierpc.pl w zakładce ochrona środowiska/azbest/dotacje na usunięcie i unieszkodliwienie eternitu.

*Załączniki Nr 4, 8 oraz 9 wypełnia osoba korzystająca ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Warszawie

**Załącznik Nr 7 wypełnia osoba składająca wniosek o dofinansowanie w zakresie tylko transportu i utylizacji

V. Sprawę prowadzi:

Inspektor Alicja Grześ-Oszal
II piętro pokój nr 29A,
email:a.oszal@um.sierpc.pl
tel. 24 275 86 48

Informacja wytworzona przez:
Alicja Grześ-Oszal
email: a.oszal@um.sierpc.pl tel.:242758648 fax: 242758634
, w dniu:  28‑01‑2011 15:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Rymer
email: wkm3@um.sierpc.pl
, w dniu:  28‑01‑2011 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2022 13:35:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie