Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest


Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest:


I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - (Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20, ze zm).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - (Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649 z póżn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbesty oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których był lub jest wykorzystywany azbest - (Dz.U. 2010 Nr 8 ,poz. 31).


II. Wymagane dokumenty:

  1. "Informacja o wyrobach zawierających azbest"

  2. "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".


III. Sposób załatwienia sprawy:


Urząd Miejski w Sierpcu informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na każdym posiadaczu materiałów zawierających azbest ciąży obowiązek:

- przeprowadzenie inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest , wynik inwentaryzacji umieścić w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przedkładać ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia marszałkowi województwa mazowieckiego.

NATOMIAST OSOBA FIZYCZNA NIE BĘDĄCA PRZEDSIEBIORCĄ PRZEDKŁADA INFORMACJĘ, O KTÓREJ MOWA WYŻEJ ODPOWIEDNIO WÓJTOWI, BURMISTZROWI LUB PREZYDENTOWI MIASTA.

INFORMACJĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ W DWÓCH EGZEMPLARZACH (JEDEN PRZEDŁOŻYĆ WŁAŚCIWEMU ORGANOWI, DRUGI ZACHOWAĆ PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU, DO CZASU NASTĘPNEJ INWENTARYZACJI.

- przeprowadzanie kontroli okresowej wyrobów zawierających azbest według wzoru "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje do czasu sporządzenia następnej oceny,

- oznakowanie miejsc gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem,

- zaznaczenie na planach obiektu miejsc zawierających azbest,

- zgłoszenie robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych,

- poinformowanie użytkowników obiektu oraz obiektów w bliskim sąsiedztwie o usuwaniu niebezpiecznych materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i ich sposobach zabezpieczania,

- wybranie wykonawcy prac rozbiórkowych oraz oczyszczenie budynku i terenu (posiadającego uprawnienie i zezwolenia),

- uzyskanie od wykonawcy prac po ich zakończeniu, oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu oraz karty przekazania odpadu na składowisko

- oświadczenie przechowywać przez co najmniej 5 lat wraz z kopią karty przekazania odpadu (azbestu) na składowisko.

V. Opłaty

  • nie podlegają opłacie skarbowej


VI. Termin załatwienia sprawy.

  • corocznie w terminie do dnia 31 stycznia za każdy poprzedni rok

VII. Sprawę prowadzi:
Inspektor Lidia Rymer
II piętro pokój nr 29A,
email: l.rymer@um.sierpc.pl
tel. 24 275 86 48


VIII. Informacje dodatkowe.

Wypełnienie podanych wyżej obowiązków inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów, w których wykorzystuje się azbest, jest weryfikowane podczas przyznawania dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. Ponadto, wiedza na temat ilości materiałów zawierających azbest jest niezbędna do wykonania przez gminę corocznych sprawozdań z ilości tych materiałów występujących na terenie miasta Sierpc.

Informacja wytworzona przez:
Lidia Rymer
email: wkm3@um.sierpc.pl
, w dniu:  28‑01‑2011 15:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Rymer
email: wkm3@um.sierpc.pl
, w dniu:  28‑01‑2011 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2015 09:00:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie