Wpis do rejestru wyborców


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 5. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Fakultatywny załącznik: Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty.

Termin i sposób załatwienia

3 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 60

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, z 2022 r. poz. 655.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2018 r. poz. 2209).

Uwagi

 1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
  • osoby stale zamieszkałe w Sierpcu, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
  • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie miasta ( osoby bezdomne),
  • osoby stale zamieszkałe na terenie miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta.
  • Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie miasta.
 2. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Sierpcu należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)
  W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.
 3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

27‑11‑2015 08:12:13
Dokumenty:
Plik pdf klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego an administratorze_635569.pdf
29‑08‑2019 13:07:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_573212_1092290.doc
30‑03‑2023 09:54:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:56:57
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2023 09:54:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie