Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia
  2. Załączniki:
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 - 2szt;
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub inny dokument (zgodnie z decyzją lokalizacyjną);
  • kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli jest wymagane;
  • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót

Opłaty

Opłata ustalona jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowanego pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego oraz rocznej stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, ustalonej na podstawie uchwały Nr 179/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć w terminie umożliwiającym zarządcy drogi wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej (min. 3 tygodnie przed planowanym terminem jego zajęcia). Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Inwestycji i Remontów
pok. 28, II piętro,
tel: 24 275 86 45,

Podstawa prawna

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 13a, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655 z późni. zm.) oraz uchwały Nr 179/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 i 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301 z późni. zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:17:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:17:38
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 14:26:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie