Uzyskanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 57 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości
  2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • protokół przyjęcia granic nieruchomości
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w operacie ewidencyjnym jest inne niż w Księdze Wieczystej
  • mapę z projektem podziału nieruchomości, przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

II. Opłaty

Wydanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

III. Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

IV. Tryb odwoławczy

Organem Odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Odwołanie składa się z pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

V. Miejsce składania dokumentów

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Szymańska
pok. 38B, III piętro,
tel: 24 275 86 57,
e-mail: k.szymanska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
  • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

VIII. Informacje dodatkowe

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wioleta Kieszkowska
email: w.kieszkowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 07:58:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 07:58:39
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2018 13:20:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive