Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 2. Załączniki:
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem elektronicznym na informatycznych nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenia zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami Urząd Miejski w Sierpcu prosi o składanie 4 egzemplarzy informacji/raportu wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zadnie drugie (art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – 1szt.
 • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument w postaci papierowej lub elekrtonicznej, wydane  przez organ prowadzący ewdencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie z zastrzeżeniem ust. 1a.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu oraz dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Wypis z Krajowego rejestru Sądowego w przypadku, gdy podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego.
 • Oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Opłaty

205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin i sposób załatwienia

-

Tryb odwoławczy

14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
pok. 29A, II piętro,
tel: 24 275 86 48,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2021r. poz. 735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
 8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 08:40:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 08:40:32
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 15:15:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie