Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 

KARTA  USŁUGI
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 48 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 2. Załączniki:
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem elektronicznym na informatycznych nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.1397) oraz w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenia zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami Urząd Miejski w Sierpcu prosi o składanie 4 egzemplarzy informacji/raportu wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz.1397).
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie – art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – 1szt.
 • Wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz dla działek, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu oraz dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Wypis z Krajowego rejestru Sądowego w przypadku, gdy podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego
 • Oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

II. Opłaty

205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,/p>

III. Termin i sposób załatwienia

-

IV. Tryb odwoławczy

14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Alicja Grześ-Oszal
pok. 29A, II piętro,
tel: 24 275 86 48,
mail: a.oszal@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Alicja Grześ-Oszal
email: a.oszal@um.sierpc.pl tel.:242758648 fax: 242758634
, w dniu:  30‑11‑2015 08:40:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 08:40:32
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 14:05:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie