Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 48 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 2. Załączniki:
 • rysunek, mapa lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji – określające usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów, jeżeli jest wymagana;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku wystąpienia w imieniu strony oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

II. Opłaty

 • Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolniony z opłaty skarbowej
 • w przypadku wystąpienia w imieniu strony - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • do 1 miesiąca, w przypadkach szczególnych do 2 miesięcy

IV. Tryb odwoławczy

 • Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Lidia Rymer / Alicja Grześ-Oszal
pok. 29A, II piętro,
tel: 24 275 86 48,
mail: l.rymer@um.sierpc.pl, a.oszal@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej wycinki drzew/krzewów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Alicja Grześ-Oszal
email: a.oszal@um.sierpc.pl tel.:242758648 fax: 242758634
, w dniu:  19‑10‑2015 09:44:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:44:12
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2019 12:59:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie