Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają: zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

 • dowód osobisty (do wglądu),

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju najczęściej Urząd Stanu Cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca.

Wnoszą opłatę skarbową.

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika
– postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).

II. Opłaty

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • Zgłoszenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście u kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie ważne jest 6 (sześć) miesięcy od daty jego wydania i w okresie jego ważności winien być zawarty związek małżeński.
 • Wydane zaświadczenie ważne jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Po zawarciu małżeństwa w ciągu 5 (pięciu) dni „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa” organy kościoła lub związku wyznaniowego dostarczają do urzędu stanu cywilnego celem sporządzenia aktu małżeństwa.
 • Akt małżeństwa zostanie sporządzony niezwłocznie po doręczeniu przez organy kościoła lub związku wyznaniowego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.
 • Po upływie tygodnia od zawarcia małżeństwa małżonkowie odbierają odpis aktu potwierdzający zawarcie małżeństwa.
 • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia

 1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powiadamia strony o odmowie sporządzenia aktu ze względu na naruszenie przepisów przez organy kościoła lub związku wyznaniowego (niedostarczenie dokumentów w terminie pięciu dni o daty zawarcia lub związek małżeński zawarty został po upływie ważności zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu).

Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika urzędu stanu cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583,

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierpcu sporządzone zostaną akty małżeństw zawartych w kościołach i związkach wyznaniowych działających na terenie Miasta Sierpc oraz Gminy Sierpc.

Małżeństwo zawarte poza Miastem Sierpc i Gminą Sierpc zostanie wpisane do systemu rejestrów państwowych poprzez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można zwrócić się do sądu polskiego (wydział rodzinny sądu rejonowego) o zwolnienie z posiadania takiego dokumentu.

Jeżeli w wyniku zawarcia małżeństwa zmienione zostało nazwisko należy złożyć w ciągu 3 miesięcy wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:28:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:28:03
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2015 21:23:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive