Uzyskanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • protokół przyjęcia granic nieruchomości
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w operacie ewidencyjnym jest inne niż w Księdze Wieczystej
 • mapę z projektem podziału nieruchomości, przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Opłaty

Wydanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Organem Odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Odwołanie składa się z pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
 • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.)
 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Informacje dodatkowe

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Angelika Trawińska
email: a.trawinska@um.sierpc.pl tel.:24 275 86 57
, w dniu:  13‑11‑2015 07:58:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 07:58:39
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 09:58:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie