Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Załączniki:
 • kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000 wraz z licencją mapy – do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w postaci papierowej (należy złożyć do formatu A4) lub elektronicznej (w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych);
 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawione w formie graficznej (należy złożyć do formatu A4);
 • Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • Określenie zaopatrzenia w wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzująca jej wpływ na środowisko;
 • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  • Docelową rzędną składowiska odpadów,
  • Roczną i całkowitą ilość składowych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  • Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
  • Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy - opłacony zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236);
 • Potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty skarbowej - jeżeli istnieje obowiązek uiszczenia takiej opłaty;
 • Ewentualnie inne.

Opłaty

 • Wydanie decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł;
 • Zwalnia się z opłaty skarbowej: właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości;
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno nastąpić w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Organem Odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Odwołanie składa się z pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc;
 • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 mara 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. 2000, 2185);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy, część I ust. 8 oraz 9 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2399).

Informacje dodatkowe

 • W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany, w trybie art. 64 § 2 Kpa, do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 • Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
 • Kopię mapy złożoną z kilku części należy dołączyć sklejoną w jeden arkusz, mapy należy złożyć do formatu A4.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Angelika Trawińska
email: a.trawinska@um.sierpc.pl tel.:24 275 86 57
, w dniu:  13‑11‑2015 10:09:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:09:44
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 10:05:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie