Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 55 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumentyEdycja

 

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji
 2. Załączniki:
 • 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (zasięg mapy musi obejmować trzykrotną szerokość frontu działki min. 50 m), a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
 • 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (zasięg mapy musi obejmować trzykrotną szerokość frontu działki min. 50 m), a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z określeniem terenu objętego wnioskiem – do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
 • określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania     terenu     oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów  projektowanych  obiektów  budowlanych  oraz  powierzchni terenu  podlegającej  przekształceniu,  przedstawione  w formie  opisowej i graficznej
 • umowy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi na wykonanie uzbrojenia terenu lub zapewnienie tych jednostek, że uzbrojenie jest wystarczające dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
 • wypis/y z rejestru gruntów dla działki/ek na której/ych będzie realizowana inwestycja - do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
 • zbiór danych bazy danych EGiB obejmujący działki bezpośrednio graniczące z działką/ami na której/ych będzie realizowana inwestycja – do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
 • w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • dowód wniesienia opłaty

II. Opłaty

 • Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji podlega opłacie skarbowej w wysokości 598zł
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby podlega opłacie skarbowej w wysokości 56 zł
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych

IV. Tryb odwoławczy

Organem Odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Odwołanie składa się z pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

V. Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Wioleta Szpejcher
pok. 38A, III piętro,
tel: 24 275 86 55,
e-mail:  w.szpejcher@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 mara 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 199 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy, część I ust. 8 oraz 9 (tekst jednolity z 2015 roku poz. 783 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 Nr 164 poz. 1588)

VIII. Informacje dodatkowe

 • W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany, w trybie art. 64 § 2 Kpa, do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar wokół, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie mniejszej jednak niż 50 m
 • Kopię mapy złożoną z kilku części należy dołączyć sklejoną w jeden arkusz, mapy należy złożyć do formatu A4
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Kęsicka
email: m.kesicka@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:27:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:27:36
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2021 12:40:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie