Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
 2. Załączniki:
 • mapa ewidencyjna z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem

Opłaty

 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 • W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia Wnioskodawca ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości – cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a ponadto koszty związane:
  • ze sporządzeniem aktu notarialnego
  • z wpisem do księgi wieczystej

Termin i sposób załatwienia

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno – prawnym, terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Załatwienie sprawy kończy się zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.

 1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu wszczyna się na wniosek lub z urzędu
 2. W przypadku odmowy sprzedaży Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź Burmistrza Miasta Sierpca
 3. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostaną wykonane następujące czynności:
 • wykonanie podziału nieruchomości (jeśli przedmiotem przetargu jest część nieruchomości)
 • podjęcie przez Radę Miejską Sierpca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • sporządzenie wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
 • podanie przez Burmistrza Miasta Sierpca do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez:
  • ogłoszenie w prasie lokalnej
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
 • podanie przez Burmistrza Miasta Sierpca do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na okres 30 dni poprzez:
  • ogłoszenie w prasie lokalnej
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
 • sporządzenie protokółu z przetargu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego
 • podpisanie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
 • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583)

Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do Wnioskodawcy

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 09:09:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 09:09:59
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2022 08:25:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie