Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;
1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

 • dowód osobisty (do wglądu),

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wnosi opłatę skarbową.

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).

II. Opłaty

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
Opłata za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 1000 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez zainteresowanych urzędzie stanu cywilnego.
 • Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów w urzędzie stanu cywilnego.
 • Wniosek można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa.
 • Uroczystości zawarcia małżeństwa prowadzone są w soboty,
 • Na 5 dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają świadków przedkładając kopię ich dowodów osobistych. Świadkiem na ślubie może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 • Po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

 • W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa za zezwoleniem Kierownika USC może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów.
 • W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza lokalem urzędu stanu cywilnego takich jak szpital lub areszt – osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu urzędu.
 • Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:11:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:11:36
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2015 11:58:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie