Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty tożsamości – do wglądu,
 2. Pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon,

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula.

Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego.

Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Opłaty

 • 84 zł (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000
 • w przypadku zawarcia małżeństwa we wskazanym przez narzeczonych miejscu, oprócz opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Termin i sposób załatwienia

Aby podpisać zapewnienia oraz złożyć wymagane dokumenty do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Data i godzina zawarcia małżeństwa ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie. Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Sposób zakończenia postępowania:

Udzielenie ślubu.

Sposób złożenia dokumentów:

Zapewnienie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Przez zawarcie małżeństwa małoletnia uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych konieczna jest obecność tłumacza, którego kierownik USC poucza o odpowiedzialności karnej oraz wymaga złożenia oświadczenia o sumiennym i bezstronnym wykonaniu powierzonych obowiązków, dochowaniu tajemnicy oraz kierowaniu się uczciwością i etyką.

Udział tłumacza przysięgłego w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Udział tłumacza jest także konieczny, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Procedura poprzedzająca zawarcie małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem złożenia i podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przedłożenia stosownych dokumentów oraz ustalenia daty zawarcia małżeństwa.

Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim:

 • Przeszkoda wieku,
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia,
 • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim,
 • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
 • Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

W chwili składania zapewnienia narzeczeni podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz nazwiska przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest w granicach miasta Legionowo, na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego może nastąpić:

 • na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności,
 • na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika.

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada dodatkowo zezwolenie sądu na złożenie oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Oświadczenie w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić:

 • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).

Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:

 • nazwisko jednego z nich,
 • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).

Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka, albo zgodne oświadczenia, o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany. Dzieci pochodzące od tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko, zatem nazwisko przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:11:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:11:36
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 15:07:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie