Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości matki i ojca dziecka – do wglądu,
  2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka.

Opłaty

Opłaty nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki w dniu złożenia oświadczenia.

Sposób zakończenia postępowania:

Wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia, jeżeli został sporządzony w Sierpcu lub przesłanie protokołu do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu w celu naniesienia wzmianki dodatkowej oraz wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Sposób złożenia dokumentów:

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim,.

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia wymagana jest zgoda matki dziecka na jego uznanie (jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia ojca).

W wyniku uznania dziecko otrzymuje nazwisko wskazane przez obydwojga rodziców. W przypadku braku jednoznacznej decyzji składa się wniosek do sądu rodzinnego.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:28:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:28:40
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 13:34:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie