Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
  2. Wypełniony wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty

11 zł (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:

Przyjęcie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa; wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa, jeżeli został sporządzony w Sierpcu lub przesłanie protokołu do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu w celu naniesienia wzmianki dodatkowej oraz aktualizacji bazy PESEL.

Sposób złożenia dokumentów:

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 

Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 10:08:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie