Zmiana imienia, nazwiska


Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
 2. Wypełniony wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
 3. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska winien zawierać:
dane osoby, której zmiana dotyczy:

 1. imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 2. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa,
 3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności zwanej dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 4. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów
 5. adres do korespondencji wnioskodawcy,
 6. uzasadnienie,
 7. oświadczenie wnioskodawcy, ze w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów.

Opłaty

 • 37 zł (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770
 • 17 zł pełnomocnictwo do złożenia wniosku. Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Sposób zakończenia postępowania:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Sposób złożenia dokumentów:

 1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
 2. Za pośrednictwem operatora usług pocztowych/kurierskich (wymagany własnoręczny podpis dokumentów), przesłane na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu, ul. Piastowska11a, 09-200 Sierpc.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiana imienia lub nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia miedzy rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę imienia lub nazwiska.

Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:05:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:05:15
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 12:38:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie