Sporządzenie aktu zgonu


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
  2. Dokument tożsamości osoby zmarłej,
  3. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, placówkę służby zdrowia lub koronera,
  4. Zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo,
  5. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

Opłaty

17 zł – za udzielone pełnomocnictwo (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki w dniu sporządzania aktu.

Sposób zakończenia postępowania:

Wydanie jednego bezpłatnego odpisu aktu zgonu.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: małżonek, krewni zstępni (np. dziecko), krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat), powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.

Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:18:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:18:47
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 13:53:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie