Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa


Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty tożsamości – do wglądu,
 2. Pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon,

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula.

Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego.

Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Opłaty

84 zł – sporządzenie aktu małżeństwa na konto urzędu miasta miejscowości zawarcia małżeństwa (w przypadku zawarcia małżeństwa w Sierpcu opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:

Wydanie zaświadczenia.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 5. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej wywołującego skutki cywilnoprawne tzw. ślub konkordatowy obliguje osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo do uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenia stosownych dokumentów.

Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim:

 • Przeszkoda wieku,
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia,
 • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego,
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim,
 • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa,
 • Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnienia konieczna jest obecność tłumacza, którego kierownik USC poucza o odpowiedzialności karnej oraz wymaga złożenia oświadczenia o sumiennym i bezstronnym wykonaniu powierzonych obowiązków, dochowaniu tajemnicy oraz kierowaniu się uczciwością i etyką.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje 2 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz dołącza 3 egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Komplet zaświadczeń przeznaczony jest dla kościoła albo innego związku wyznaniowego, w której będzie zawierane małżeństwo.

Zaświadczenie traci ważność po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Po zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa jeżeli stwierdzi, że zachowany został ustawowy termin przekazania zaświadczeń.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego

Oświadczenie w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić:

 • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).

Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:28:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 20:28:03
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 14:46:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie