Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
  2. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

Opłaty

  • 38 zł (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770
  • 17 zł opłata za formularz wielojęzyczny.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki..

Sposób zakończenia postępowania:

Wydanie zaświadczenia.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek i zapewnienie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zawiadamia on pisemnie osobę, której odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoba, której czynność dotyczy, może złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenia stosownych dokumentów.

Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑12‑2015 21:32:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑12‑2015 21:32:37
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2022 14:05:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie