Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego


Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
 2. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 3. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

Opłaty

 • 33 zł – odpis zupełny,
 • 22 zł – odpis skrócony oraz odpis wielojęzyczny,
 • 17 zł – opłata za formularz wielojęzyczny,
 • 17 zł – opłata z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Termin i sposób załatwienia

Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika usc, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób zakończenia postępowania: Wydanie odpisu.

Sposób złożenia dokumentów:

 1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
 2. Za pośrednictwem operatora usług pocztowych/kurierskich (wymagany własnoręczny podpis dokumentów), przesłane na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
 3. Za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując dokument podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, pełnomocnik, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Odpisy aktu stanu cywilnego mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane, na wniosek, na drukach wielojęzycznych. Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydane w formie dokumentu elektronicznego, mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Odpisy aktu stanu cywilnego mogą być wydane z formularzem wielojęzycznym, zastępującym tłumaczenie dokumentu na terenie Unii Europejskiej. Formularz taki może zostać dołączony jedynie do odpisów skróconych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:11:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:11:36
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 11:53:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie