Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
Kasa Urzędu Miejskiego w Sierpcu
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 51 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o zarejestrowanie psa.
W przypadku osób zwolnionych z opłaty:
- powyżej 65 lat : wniosek o zarejestrowanie psa
- podatników podatku rolnego : nakaz płatniczy podatku rolnego.

II. Opłaty

Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 60,00 zł od jednego psa.

W przypadku psów trwale oznaczonych w sposób umożliwiających ich identyfikację (chip) - zwolnienie z opłaty. 

III. Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.
Wprowadzenie do ewidencji opłat od posiadania psa.
Wydanie identyfikatora z numerem – płatne jednorazowo - 1zł.

IV. Tryb odwoławczy

Nie podlega.

   V. Termin i sposób zapłaty.

Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu płatności- w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty.
Opłaty od posiadania psów  nie pobiera się od:
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
-osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
-osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
-podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłata od posiadania psów  płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu :

BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

VI. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Kasa - Urząd Miejski w Sierpcu
tel: 24 275 86 51,
mail: a.rutkowska@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),

- Uchwała Nr 421/LIV/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2022r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑01‑2016 11:05:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Lewandowska
email: i.lewandowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑01‑2016 11:05:22
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2022 12:35:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie