Udzielenie ulgi w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej


Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej składają:

 1. Wniosek o przyznanie ulgi ze wskazaniem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.

Podmioty gospodarcze (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzące działalność gospodarczą składają:

 1. Wniosek o przyznanie ulgi ze wskazaniem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1543).
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację według wzoru z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 5. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 7. Dokument identyfikujący wnioskodawcę - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej od złożonego wniosku
Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy
Urzędu: BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 743),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 13:52:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 13:52:33
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2022 14:54:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie