Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
  2. Akt notarialny (kserokopia)
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
  4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.)
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:58:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:58:28
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2022 14:53:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie