Akty prawa miejscowego Rady Miasta Sierpca VII Kadencji 2018 - 2023


1 6/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru srodkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca - etap I 11.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13189

z dn. 28.12.2018

 

2 17/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2019 rok 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12035

z dn. 10.12.2018

 

3 18/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzeadży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12036

z dn. 10.12.2018

 

4 19/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 014.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12037

z dn. 10.12.2018

 

5 20/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12038

z dn. 10.12.2018

 

6 21/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12039

z dn. 10.12.2018

7 23/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok 24.12.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12034

z dn. 10.12.2018

8 26/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13039

z dn. 27.12.2018

9 27/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sieprca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13040

z dn. 27.12.2018

10 29/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwałay nr 127/XIV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 r. określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc 10.01.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13041

z dn. 27.12.2018

11 37/IV/2018 28.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2019 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1326

z dn. 25.01.2019

12 41/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1468

z dn. 30.01.2019

13 42/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1469

z dn. 30.01.2019

14 43/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1470

z dn. 30.01.2019

15 51/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4045

z dn. 27.03.2019

16 57/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej ws. warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpcwarunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4046

z dn. 27.03.2019

17 61/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4047

z dn. 27.03.2019

18 63/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4048

z dn. 27.03.2019

19 64/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2019 rok”. 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4049

z dn. 27.03.2019

20 65/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4050

z dn. 27.03.2019

21 71/IX/2019 25.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utowrzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu Statutu 12.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4129

z dn. 29.03.2019

22 74/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej sierpca ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5714

z dn. 26.04.2019

23 79/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5715

z dn. 26.04.2019

24 81/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z.o.o. w Sierpcu na lata 2019 – 2020 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia
28 lutego 2018 roku
01.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7572

z dn. 17.06.2019

25 83/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miesjkiej Sierpca ws.zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 26.06.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7385

z dn. 17.06.2019

26 92/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze                w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpczasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicz   w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc 25.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8712

z dn. 11.07.2019

27 97/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8292

z dn.04.07.2019

28 98/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8293

z dn.04.07.2019

29 101/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8294

z dn.04.07.2019

30 102/XIV/2019 05.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 24.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8644

z dn.10.07.2019

31 105/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8872

z dn.16.07.2019

32 106/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8873

z dn.16.07.2019

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Grzybowska
email: biuro_rady@um.sierpc.pl tel.:24 275 86 29
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 13:04:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie