Akty prawa miejscowego Rady Miasta Sierpca VIII Kadencji 2018 - 2023


Lp. Nr aktu Data aktu Rodzaj Aktu Treść aktu Obowiązuje Informacja o ogłoszeniu

 

 

1

6/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru srodkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca - etap I 11.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13189

z dn. 28.12.2018

 

2 17/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2019 rok 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12035

z dn. 10.12.2018

 

3 18/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzeadży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12036

z dn. 10.12.2018

 

4 19/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 014.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12037

z dn. 10.12.2018

 

5 20/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12038

z dn. 10.12.2018

 

6 21/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12039

z dn. 10.12.2018

7 23/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok 24.12.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12034

z dn. 10.12.2018

8 26/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13039

z dn. 27.12.2018

9 27/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sieprca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13040

z dn. 27.12.2018

10 29/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwałay nr 127/XIV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 r. określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc 10.01.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13041

z dn. 27.12.2018

11 37/IV/2018 28.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2019 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1326

z dn. 25.01.2019

12 41/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1468

z dn. 30.01.2019

13 42/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1469

z dn. 30.01.2019

14 43/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1470

z dn. 30.01.2019

15 51/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4045

z dn. 27.03.2019

16 57/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej ws. warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpcwarunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4046

z dn. 27.03.2019

17 61/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4047

z dn. 27.03.2019

18 63/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4048

z dn. 27.03.2019

19 64/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2019 rok”. 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4049

z dn. 27.03.2019

20 65/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4050

z dn. 27.03.2019

21 71/IX/2019 25.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utowrzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu Statutu 12.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4129

z dn. 29.03.2019

22 74/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej sierpca ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5714

z dn. 26.04.2019

23 79/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5715

z dn. 26.04.2019

24 81/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z.o.o. w Sierpcu na lata 2019 – 2020 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia
28 lutego 2018 roku
01.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7572

z dn. 17.06.2019

25 83/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miesjkiej Sierpca ws.zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 26.06.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7385

z dn. 17.06.2019

26 92/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze                w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpczasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicz   w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc 25.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8712

z dn. 11.07.2019

27 97/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8292

z dn.04.07.2019

28 98/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8293

z dn.04.07.2019

29 101/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8294

z dn.04.07.2019

30 102/XIV/2019 05.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 24.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8644

z dn.10.07.2019

31 105/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8872

z dn.16.07.2019

32 106/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8873

z dn.16.07.2019

33 108/XVI/2019 05.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z bdżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 21.08.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 9642

z dn.07.08.2019

34 109/XVI/2019 05.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.08.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 9643

z dn.07.08.2019

35 114/XVII/2019 21.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpctygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc 12.09.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 10156

z dn.29.08.2019

36 115/XVII/2018 21.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc

12.09.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 10157

z dn.29.08.2019

37 132/XIX/2019 25.09.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
17.10.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 11444

z dn 03.10.2019

38 134/XIX/2019 25.09.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca   ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu  17.10.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 11445

z dn 03.10.2019

39 147/XXI/2018 30.10.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sierpc 27.11.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 12949

z dn 13.11.2019

40 160/XXII/2019 27.11.2019 Uchwła Rady Miejskiej Sierpca  ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.12.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14041

z dn 04.12.2019

41 161/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejsskiej Sierpca  ws. opłaty od posiadania psów na 2020 r. 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14042

z dn 04.12.2019

42 162/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14043

z dn 04.12.2019

43 163/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14044

z dn 04.12.2019

44 164/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.

18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14045

z dn 04.12.2019

45 165/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.

18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14046

z dn 04.12.2019

46 167/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2019/2020 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15728

z dn 24.12.2019

47 168/XXIII/2019 18.12.2019* Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15729

z dn 24.12.2019

48 169/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15730

z dn 24.12.2019

49 170/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwałqa Rady Miejskiej sierpca  ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15731

z dn 24.12.2019

50 171/XXIII/2019 18.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15732

z dn 24.12.2019

51 172/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. utworzenia jednostki organizacyjnej Klub Senior + i jego włączenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15733

z dn 24.12.2019

52 173/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu

07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15734

z dn 24.12.2019

53 175/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2020 rok. 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15735

z dn 24.12.2019

54 179/XXIII/2109 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15736

z dn 24.12.2019

55 183/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2020 01.01.2020

głoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz 501

z dn 14.01.2020

56 190/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczbynpunktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1598,

z dn. 5.02.2020

57 191/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszcególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1599,
z dn. 5.02.2020

58 192/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postepowania rekrutacyjnego do szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, okreslenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1600,
z dn. 5.02.2020

59 193/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1601,
z dn. 5.02.2020

60 209/XXVII/2020 20.03.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu na rok 2020 Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 17.04.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 4283,
z dn. 3.04.2020

61 210/XXVII/2020 20.03.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2020" 17.04.2020

ogłoszona w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego

2020, poz. 4282,
z dn. 3.04.2020

62 214/XXVIII/2020 6.05.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 11.05.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 5374,
z dn. 11.05.2020

63 215/XXIX/2020 27.05.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 1.05.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 6044,
z dn. 1.06.2020

64 217/XXX/2020 10.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc 3.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 6802,
z dn. 19.06.2020

65 222/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7714,
z dn. 10.07.2020

66 223/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370803 ul. SolskiegoLudwika w Sierpcu na odcinku przebebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 2388/16; 2388/17; 2388/18;2388/21;2388/24;2388/25; 2388/26; 2388/27; 2388/28; w Sierpcu 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz.7715,
z dn. 10.07.2020

67 226/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód (etap I) 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7716,
z dn. 10.07.2020

68 227/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc i jej Regulaminu 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7717,
z dn. 10.07.2020

69 228/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia stawek opłat za parkowanie  pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7718,
z dn. 10.07.2020

70 229/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty targowej 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7719,
z dn. 10.07.2020

71 235/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, którego granice wyznaczają tereny położone wzdłuż:
ul. Kościuszki -
ul. Głowackiego -
ul. Wróblewskiego - ul. Bema - tereny rolnicze przy wschodniej granicy administracyjnej miasta.
06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8025,
z dn. 23.07.2020

72 236/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sierpc 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8026

z dn. 23.07.2020

73 237/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8027

23.07.2020

74 238/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8028

23.07.2020

75 239/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8029

23.07.2020

76 245/XXXIII/2020 09.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc 05.10.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 9729

21.09.2020

77 246/XXXIII/2020 09.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2020/2021 05.10.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 9730

21.09.2020

78 271/XXXV/2020 21.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 10815

02.11.2020

79 272/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Sierpc uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sierpcu oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Sierpcu 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13015

17.12.2020

80 273/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Sierpcu 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz.13016

17.12.2020

81 279/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13017

17.12.2020

82 280/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2021 rok 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13018

17.12.2020

83 284/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13036

17.12.2020

84 285/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13037

85 286/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujacych na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13038

17.12.2020

86 287/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13039

17.12.2020

87 294/XXXVII/2020 16.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2021 rok. 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13019

17.12.2020

88 295/XXXVIII/2020 30.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sierpc 26.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 200

12.01.2021

89 301/XXXIX/2021 27.01.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 24.02.20201

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1066

10.02.2021

90 302/XXXIX/2021 27.01.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 24.02.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1067

10.02.2021

91 303/XXXIX/2021 27.01.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia 24.02.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1068

10.02.2021

92 304/XXXIX/2021 27.01.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchylenia uchwały nr 271/XXXV/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dn. 21 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu 10.02.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1069

10.02.2021

93 311/XXXIX/2021 27.01.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2021 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1070

10.02.2021

94 312/XL/2021 05.02.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Miasto Sierpc pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizacji zadania własnego Gminy Miasto Sierpc zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 25.02.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 1095

11.02.2021

95 314/XLI/2021 24.02.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utworzenia Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu i nadania mu statutu 23.03.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 2017

09.03.2021

96 315/XLI/2021 24.02.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca

ws. zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

23.03.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 2018

09.03.2021

97 316/XLI/2021 24.02.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca

ws. ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu

01.04.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 2019

09.03.2021

98 326/XLI/2021 24.02.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Sierpca i zwrotu części tej opłaty 23.03.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 2020

09.03.2021

99 329/XLII/2021 31.03.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych", nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc 27.04.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 3298

13.04.2021

100 330/XLI/2021 31.03.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o w Sierpcu na lata 2021 - 2023 27.04.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 3299

13.04.2021

101 332/XLII/2021 31.03.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2021" 27.04.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 3300

13.04.2021

102 353/XLV/2021 02.06.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc. 28.06.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 5334

14.06.2021

103 365/XLVI/2021 30.06.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych usług. 23.07.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 6219

09.07.2021

104 374/XLIX/2021 25.08.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc 13.09.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 7543

30.08.2021

105 375/XLIX/2021 25.08.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia średniej ceny jesdnostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2021/2022 13.09.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 7544

30.08.2021

106 376/L/2021 29.09.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie gminy Miasta Sierpc 08.11.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 9111

25.10.2021

107 398/LIII/2021 24.11.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu. 16.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 10697

02.12.2021

108 406/LIII/2021 24.11.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. 16.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 10698

02.12.2021

109 407/LIII/2021 24.11.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2022 rok 16.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 10699

02.12.2021

110 409/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały Nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu statutu 28.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11827

14.12.2021

111 410/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2022 rok 28.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11828

14.12.2021

112 415/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2022 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021,poz. 11829

14.12.2021

113 416/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11830

14.12.2021

114 417/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11831

14.12.2021

115 418/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiazujacych na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11832

14.12.2021

116 421/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2022 rok 01.01.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11833

14.12.2021

117 422/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 28.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11834

14.12.2021

118 423/LIV/2021 08.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 28.12.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 11835

14.12.2021

119 435/LVI/2021 29.12.2021 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2022 01.01.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 878

24.01.2022

120 436/LVII/2022 26.01.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, okreslenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 18.02.2022

ogłoszona w Dizienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 1346

04.02.2022

121 437/LVII/2022 26.01.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które bedą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 18.02.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 1347

04.02.2022

122 438/LVII/2022 26.01.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 18.02.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 1348

04.02.2022

123 440/LVII/2022 26.01.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022" 18.02.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 1349

04.02.2022

124 447/LVIII/2022 23.02.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sierpca na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028" 23.03.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 2736

09.03.2022

125 448/LVIII/2022 23.02.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku 23.03.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 2737

09.03.2022

126 449/LVIII/2022 23.02.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 23.03.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 2738

09.03.2022

127 450/LVIII/2022 23.02.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 23.02.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz 2739

09.03.2022

128 455/LVIII/2022 23.02.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł 23.02.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 2740

09.02.2022

129 462/LIX/2022 30.03.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących inwestycje na terenie Miasta Sierpca Unieważniona Uchwałą
Nr 11.188.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 26.04.2022 r.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 4160

07.04.2022

130 466/LX/2022 13.04.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sierpc 04.05.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 4703

20.04.2022

131 467/LXI/2022 27.04.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc 18.05.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 5246

04.05.2022

132 468/LXI/2022 27.04.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2022 - 2023 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 330/XLII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 19.05.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 5326

05.05.2022

133 475/LXII/2022 25.05.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały Nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu statutu. 20.06.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 6233

06.06.2022

134 476/LXII/2022 25.05.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości w Miejskim Żłobku w Sierpcu 01.07.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 6234

06.06.2022

135 483/LXII/2022 25.05.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 329/XLII/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 marca 2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych", nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc 20.06.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 6235

06.06.2022

136 492/LXIV/2022 29.06.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 10.08.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 7966

27.07.2022

137 493/LXIV/2022 29.06.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta Sierpca na lata 2022 - 2026" 05.08.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 7904

22.07.2022

138 502/LXV/2022 26.07.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 10.08.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 7986

27.07.2022

139 505/LXVI/2022 31.08.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 22.09.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9368

08.09.2022

140 506/LXVI/2022 31.08.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc 01.09.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9369

08.09.2022

141 507/LXVI/2022 31.08.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmię Miasto Sierpc 22.09.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9370

08.09.2022

142 508/LXVI/2022 31.08.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2022/2023 22.09.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9371

08.09.2022

143 520/LXVIII/2022 28.09.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370461W - ul. Malinowa w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1757/19 w Sierpcu 14.10.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9972

30.09.2022

144 521/LXVIII/2022 28.09.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370422W - ul. Długosza Jana w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 3281/3 w Sierpcu 14.10.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 9973

30.09.2022

145 522/LXVIII/2022 28.09.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc 19.10.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz.10218

05.10.2022

146 523/LXVIII/2022 28.09.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 467/LXI/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc 19.10.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 10219

05.10.2022

147 532/LXIX/2022 26.10.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla centralnej części  obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca - ETAP I "Sierpienica - Rynek" 02.12.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 11848

18.11.2022

148 533/LXIX/2022 26.10.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza - Płocka - Białobłocka - Lipowa - Mickiewicza 02.12.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 11849

18.11.2022

149 546/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca zmieniająca Uchwałę nr 476/LXII/2022 Rady Miejskiej Sierpca w sprawie ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu z dnia 25 maja 2022 r. 11.12.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022,poz. 13117

08.12.2022

150 547/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Sierpca uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu 22.12.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13118

08.12.2022

151 555/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych", nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc 22.12.2022

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13119

08.12.2022

152 558/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2023 rok 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13120

08.12.2022

153 559/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13121

08.12.2022

154 560/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2023 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13122

08.12.2022

155 561/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13123

08.12.2022

156 562/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13124

08.12.2022

157 563/LXXI/2022 30.11.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2022, poz. 13125

08.12.2022

158 580/LXXIII/2022 28.12.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży oraz uczniów 25.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 354

11.01.2023

159 586/LXXIII/2022 28.12.2022 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2023 01.01.2023

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 2921

07.03.2023

160 588/LXXIV/2023 25.01.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 17.02.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 1312

02.02.2023

161 589/LXXIV/2023 25.01.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 17.02.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 1313

02.02.2023

162 590/LXXIV/2023 25.01.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 17.02.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 1314

02.02.2023

163 601/LXXIV/2023 25.01.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca i nadania jej Statutu 17.02.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 1315

02.02.2023

164 608/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 11.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 3740

27.03.2023

165 609/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 11.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 3741

27.03.2023

166 610/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2023" 20.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 4197

05.04.2023

167 611/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnych oraz przebiegu dróg gminnych 18.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 4122

03.04.2023

168 612/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc 11.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 3742

27.03.2023

169 613/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc 11.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 3743

27.03.2023

170 614/LXXVI/2023 22.03.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań 11.04.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 3744

27.03.2023

171 645/LXXVII/2023 26.04.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Sierpc innym instrumentem płatniczym 23.05.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 5596

08.05.2023

172 646/LXXVII/2023 26.04.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji  celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 08.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 7500

23.06.2023

173 652/LXXIX/2023 18.05.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchylenia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 08.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 7501

23.06.2023

174 653/LXXIX/2023 18.05.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchylenia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 08.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 7502

23.06.2023

175 654/LXXX/2023 31.05.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 21.06.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 6911

06.06.2023

176 665/LXXXII/2023 28.06.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu 26.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 8185

11.07.2023

177 666/LXXXII/2023 28.06.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 601/LXXIV/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca i nadania jej Statutu. 26.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 8186

11.07.2023

178 667/LXXXII/2023 28.06.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370448W - ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1564/13 w Sierpcu 26.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 8187

11.07.2023

179 668/LXXXII/2023 28.06.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zaliczenia dóg do kategorii drogi gminnych oraz przebiegu dróg gminnych 26.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 8188

11.07.2023

180 681/LXXXIII/2023 13.07.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji  celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 28.07.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego,

2023, poz. 8309

13.07.2023

181 685/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód (etap II) 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10079

11.09.2023

182 686/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód (etap III) 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10080

11.09.2023

183 687/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ETAP I:"Sierpienica - dolina rzeki" 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10081

11.09.2023

184 688/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Sierpca na lata 2023 - 2038" 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10082

11.09.2023

185 690/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10083

11.09.2023

186 695/LXXXIV/2023 30.08.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sierpcu 26.09.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 10041

11.09.2023

187 708/LXXXVII/2023 25.10.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca 14.11.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 11750

30.10.2023

188 709/LXXXVII/2023 25.10.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu 14.11.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 11751

30.10.2023

189 710/LXXXVII/2023 25.10.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc.  14.11.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 11752

30.10.2023

190 711/LXXXVII/2023 25.10.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Miasta Sierpc pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Miasto Sierpc, w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 14.11.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 11753

30.10.2023

191 724/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 227/XXXI/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na tereniwe miasta Sierpca 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12624

24.11.2023

192 726/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadsania psów na 2024 rok 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12625

24.11.2023

193 728/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2024 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12626

24.11.2023

194 729/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12627

24.11.2023

195 730/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12628

24.11.2023

196 731/LXXXVIII/2023 15.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12629

24.11.2023

197 735/LXXXIX/2023 22.11.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań 07.12.2023

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 12573

22.11.2023

198 736/XC/2023 13.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo - wschodniej części miasta Sierpca ETAP II 11.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 14860

27.12.2023

199 737/XC/2023 13.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 11.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2023, poz. 14861

27.12.2023

200 745/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 590

10.01.2024

201 746/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywnosci dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 25.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 591

10.01.2024

202 747/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywnosci dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 25.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 592

10.01.2024

203 748/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 25.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 593

10.01.2024

204 749/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 25.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 594

10.01.2024

205 750/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 25.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 595

10.01.2024

206 758/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2024 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 596

10.01.2024

207 759/XCI/2023 28.12.2023 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały Nr 422/LIV/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podrózy słuzbowych 01.01.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 597

10.01.2024

208 784/XCV/2024 27.03.2024 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2024" 27.04.2024

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 4215

12.04.2024

209 791/XCV/2024 27.03.2024 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia Statutu Miasta Sierpca Pierwszy dzień IX kadencji Rady Miejskiej Sierpca

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

2024, poz. 4216

12.04.2024

Informacja wytworzona przez:
Beata Kowalska
email: b.kowalska@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2024 13:28:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie