Akty prawa miejscowego Rady Miasta Sierpca VIII Kadencji 2018 - 2023


Lp. Nr aktu Data aktu Rodzaj Aktu Treść aktu Obowiązuje Informacja o ogłoszeniu

 

 

1

6/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru srodkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca - etap I 11.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13189

z dn. 28.12.2018

 

2 17/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2019 rok 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12035

z dn. 10.12.2018

 

3 18/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzeadży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12036

z dn. 10.12.2018

 

4 19/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 014.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12037

z dn. 10.12.2018

 

5 20/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12038

z dn. 10.12.2018

 

6 21/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12039

z dn. 10.12.2018

7 23/II/2018 05.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok 24.12.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 12034

z dn. 10.12.2018

8 26/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13039

z dn. 27.12.2018

9 27/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sieprca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13040

z dn. 27.12.2018

10 29/III/2018 19.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwałay nr 127/XIV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 r. określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc 10.01.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2018, poz 13041

z dn. 27.12.2018

11 37/IV/2018 28.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2019 01.01.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1326

z dn. 25.01.2019

12 41/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1468

z dn. 30.01.2019

13 42/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1469

z dn. 30.01.2019

14 43/VI/2019 23.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13.02.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 1470

z dn. 30.01.2019

15 51/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstalej ulicy w Sierpcu 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4045

z dn. 27.03.2019

16 57/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej ws. warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpcwarunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4046

z dn. 27.03.2019

17 61/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpc 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4047

z dn. 27.03.2019

18 63/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4048

z dn. 27.03.2019

19 64/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2019 rok”. 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4049

z dn. 27.03.2019

20 65/VIII/2019 13.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą 10.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4050

z dn. 27.03.2019

21 71/IX/2019 25.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utowrzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu Statutu 12.04.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 4129

z dn. 29.03.2019

22 74/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej sierpca ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5714

z dn. 26.04.2019

23 79/X/2019 17.04.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 10.05.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 5715

z dn. 26.04.2019

24 81/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z.o.o. w Sierpcu na lata 2019 – 2020 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia
28 lutego 2018 roku
01.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7572

z dn. 17.06.2019

25 83/XI/2019 29.05.2019 Uchwała Rady Miesjkiej Sierpca ws.zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 26.06.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 7385

z dn. 17.06.2019

26 92/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze                w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpczasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicz   w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc 25.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8712

z dn. 11.07.2019

27 97/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8292

z dn.04.07.2019

28 98/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8293

z dn.04.07.2019

29 101/XIII/2019 26.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca 18.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8294

z dn.04.07.2019

30 102/XIV/2019 05.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 24.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8644

z dn.10.07.2019

31 105/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8872

z dn.16.07.2019

32 106/XV/2019 16.07.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.07.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 8873

z dn.16.07.2019

33 108/XVI/2019 05.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z bdżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła 21.08.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 9642

z dn.07.08.2019

34 109/XVI/2019 05.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zmiany uchwały ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.08.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 9643

z dn.07.08.2019

35 114/XVII/2019 21.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpctygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc 12.09.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 10156

z dn.29.08.2019

36 115/XVII/2018 21.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc

12.09.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 10157

z dn.29.08.2019

37 132/XIX/2019 25.09.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
17.10.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 11444

z dn 03.10.2019

38 134/XIX/2019 25.09.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca   ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu  17.10.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 11445

z dn 03.10.2019

39 147/XXI/2018 30.10.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sierpc 27.11.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 12949

z dn 13.11.2019

40 160/XXII/2019 27.11.2019 Uchwła Rady Miejskiej Sierpca  ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu 18.12.2018

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14041

z dn 04.12.2019

41 161/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejsskiej Sierpca  ws. opłaty od posiadania psów na 2020 r. 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14042

z dn 04.12.2019

42 162/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14043

z dn 04.12.2019

43 163/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14044

z dn 04.12.2019

44 164/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.

18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14045

z dn 04.12.2019

45 165/XXII/2019 27.11.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.

18.12.2019

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 14046

z dn 04.12.2019

46 167/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2019/2020 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15728

z dn 24.12.2019

47 168/XXIII/2019 18.12.2019* Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15729

z dn 24.12.2019

48 169/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15730

z dn 24.12.2019

49 170/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwałqa Rady Miejskiej sierpca  ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15731

z dn 24.12.2019

50 171/XXIII/2019 18.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15732

z dn 24.12.2019

51 172/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. utworzenia jednostki organizacyjnej Klub Senior + i jego włączenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15733

z dn 24.12.2019

52 173/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca 

ws. zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu

07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15734

z dn 24.12.2019

53 175/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2020 rok. 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15735

z dn 24.12.2019

54 179/XXIII/2109 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych 07.01.2020

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2019, poz 15736

z dn 24.12.2019

55 183/XXIII/2019 18.12.2019 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca  Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2020 01.01.2020

głoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz 501

z dn 14.01.2020

56 190/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczbynpunktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1598,

z dn. 5.02.2020

57 191/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszcególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1599,
z dn. 5.02.2020

58 192/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws.ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postepowania rekrutacyjnego do szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, okreslenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1600,
z dn. 5.02.2020

59 193/XXV/2020 29.01.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc 19.02.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 1601,
z dn. 5.02.2020

60 209/XXVII/2020 20.03.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu na rok 2020 Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 17.04.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 4283,
z dn. 3.04.2020

61 210/XXVII/2020 20.03.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2020" 17.04.2020

ogłoszona w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego

2020, poz. 4282,
z dn. 3.04.2020

62 214/XXVIII/2020 6.05.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 11.05.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 5374,
z dn. 11.05.2020

63 215/XXIX/2020 27.05.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 1.05.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 6044,
z dn. 1.06.2020

64 217/XXX/2020 10.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc 3.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 6802,
z dn. 19.06.2020

65 222/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7714,
z dn. 10.07.2020

66 223/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370803 ul. SolskiegoLudwika w Sierpcu na odcinku przebebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 2388/16; 2388/17; 2388/18;2388/21;2388/24;2388/25; 2388/26; 2388/27; 2388/28; w Sierpcu 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz.7715,
z dn. 10.07.2020

67 226/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód (etap I) 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7716,
z dn. 10.07.2020

68 227/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc i jej Regulaminu 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7717,
z dn. 10.07.2020

69 228/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia stawek opłat za parkowanie  pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7718,
z dn. 10.07.2020

70 229/XXXI/2020 24.06.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty targowej 24.07.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 7719,
z dn. 10.07.2020

71 235/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, którego granice wyznaczają tereny położone wzdłuż:
ul. Kościuszki -
ul. Głowackiego -
ul. Wróblewskiego - ul. Bema - tereny rolnicze przy wschodniej granicy administracyjnej miasta.
06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8025,
z dn. 23.07.2020

72 236/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sierpc 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8026

z dn. 23.07.2020

73 237/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8027

23.07.2020

74 238/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8028

23.07.2020

75 239/XXXII/2020 15.07.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06.08.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 8029

23.07.2020

76 245/XXXIII/2020 09.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc 05.10.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 9729

21.09.2020

77 246/XXXIII/2020 09.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2020/2021 05.10.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 9730

21.09.2020

78 271/XXXV/2020 21.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 10815

02.11.2020

79 272/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Sierpc uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sierpcu oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Sierpcu 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13015

17.12.2020

80 273/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Sierpcu 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz.13016

17.12.2020

81 279/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13017

17.12.2020

82 280/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2021 rok 31.12.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13018

17.12.2020

83 284/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13036

17.12.2020

84 285/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021r. na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13037

85 286/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujacych na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2020

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13038

17.12.2020

86 287/XXXVI/2020 02.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13039

17.12.2020

87 294/XXXVII/2020 16.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. opłaty od posiadania psów na 2021 rok. 01.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2020, poz. 13019

17.12.2020

88 295/XXXVIII/2020 30.12.2020 Uchwała Rady Miejskiej Sierpca ws. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sierpc 26.01.2021

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2021, poz. 200

12.01.2021

Informacja wytworzona przez:
Beata Kowalska
email: b.kowalska@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑12‑2018 14:56:07
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2021 13:21:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie